Vjeronauka

Ogovaranje i prenošenje tuđih riječi

Priprema: Ogovaranje i prenošenje tuđih riječi (VIII. Razred)

 

Pisana priprema za realizaciju nastavnog sata kroz prizmu recentnih tokova odgoja i obrazovanja.

 

U funkciji uspješnog upravljanja kvalitetom u religijskoj edukaciji, napose islamskoj,  potrebno je pristupiti savremenom načinu planiranja nastavnih aktivnosti. U narednim recima, inkorporirat ćemo nekoliko elemenata koji će obogatiti pripremu, kao i samu realizaciju nastavnog sata. Tu spadaju:  Evaluacija, samoevaluacija, elementi strateškog promišljanja u razrednom menadžementu kao što su ishodi učenja u algoritmizaciji nastave i dr.

 

Ključne riječi: Edukacija, evaluacija, samoevaluacija, aksiom znanja,  razredni menadžment.

 

Upravljanje kvalitetom u nastavi vjeronauke

 

Škola: J U O Š '' Gnojnica'' u Gnojnici

.

NASTAVNI PREDMET: Islamska vjeronauka

RAZRED: VIII                   

NASTAVNA JEDINICA: Ogovaranje i prenošenje tuđih riječi

TIP ČASA: obrada novog gradiva

NASTAVNE METODE: razgovor, usmeno izlaganje, demonstracija, rad na tekstu,

NASTAVNA SREDSTVA: Udžbenik islamske vjeronauke za osmi razred, Tefsir ibn Kesir, Kur'an, internet, nastavni listići, Nastavni metod.

OBLICI RADA: frontalni, grupni, individualni, rad u paru.

KORELACIJA PREDMETA: bosanski jezik, geografija, sociologija, psihologija, engleski jezik.

CILJEVI ČASA:

•A)    ODGOJNI:

-podsticanje učenika na razmišljanje o štetnosti ogovaranja, sumnjičenja, vrijeđanja drugog i prenošenja tuđih riječi

- izgrađivanje društveno moralnih stavova

•B)    OBRAZOVNI:

- upoznavanje učenika sa pojmovima: ogovaranje i prenošenje tuđih riječi        kroz upute Kur'ana i Hadisa

- razumijevanje uzroka i posljedica ogovaranja i prenošenja tuđih riječi

•C)    FUNKCIONALNI:

- razvijanje samosvijesti kod učenika , poticanje i osposobljavanje učenika da loše navike eliminišu iz svog života ukoliko su one prisutne

- formiranje kritičkog mišljenja, izgrađivanje stava i odnosa prema onima koji ogovaraju, vrijeđaju,

- razvijanje intelektualnih, moralnih, misaonih i drugih sposobnosti

•D)    DUHOVNI CILJ:

      Jačanje duhovne svijesti na putu duhovnog uspona. Cilj je

razviti kod učenika odvratan duhovni osjećaj za grijeh i posljedice koje nosi ogovaranje i prenošenje tuđih riječi. Kroz ukazivanje na duhovni svijet meleka i njihov monitoring, očekuje se od učenika bar djelimično eliminisanje duhovnih bolesti tipa ogovaranja i prenošenja tuđih riječi.

2.

 

             

          ELEMENTI STRATEŠKOG PROMIŠLJANJA  U RAZREDNOM

                                             MENADŽMENTU

 

•E)    DEFINIRANI ISHODI UČENJA ( aksiom znanja)

a) Naučiti razlikovati ogovaranje od prenošenja tuđih riječi.

b) Naučiti zašto islam strogo zabranjuje ogovaranje.

c) Naučiti s kojim grijesima je povezano ogovaranje.

d) Naučiti posljedice ogovaranja i prenošenja tuđih riječi kao i njihove uzroke

e) Naučiti s čime Kur' an poredi ogovaranje.

 

MAKROARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

 

ETAPE NASTAVNOG SATA

 

Uvod:

 

Jedna učenica izlazi za katedru i čita  sledeći listić o ogovaranju:

 

 

Nastavnica Geografije je pitala našeg druga Mensura: Odakle izlazi sunce? Mensur je odgovorio: Sa zapada. Svi su se počeli smijati. Nastavnica mu je rekla: Sjedi sram te bilo! Drug Besim je rekao: jesi glup, a Ajla je rekla nemaš pojma. Ustala je učenica Almasa pa kazala: Vi nastavnice niste jasno naglasili o kojoj se planeti radi. Ja sam sinoć pročitala provjerenu vijest da je na planeti mars sunce počelo izlaziti sa zapada. A hadisi nas upućuju na to da će izlazak sunca sa zapada na planeti zemlji biti jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. Svi su se ušutili, a na Mensurovom licu se ukazao osmjeh.

3.

 

Nakon nje, pred katedru izlazi druga učenica. Učenica za katedrom joj prepričava pročitano. Učenica koja je saslušala prepričano izlazi pred vrata. Ista učenica za katedrom prepričava sledećoj učenici ili učeniku. I sledeći učenik izlazi pred vrata. Nakon toga još jedan učenik izlazi pred vrata. Nakon toga ulazi jedan po jedan učenik i prepričava razredu ono što je čuo. Učenici će ispričati različite verzije. Učenicima postavljam sledeća pitanja i na takav način dolazimo do najave cilja nastavnog sata. Pripremite se svi za odgovor na pitanje. Koje  grijehe primjećuješ dok slušaš prepričavanja od svojih drugova?( ogovaranje, potvoru, prenošenje tuđih riječi itd.)

 

GLAVNI DIO:

Na tabli nastavnik piše naslov: Ogovaranje i prenošenje tuđih riječi

 

Učenicima nastavnik postavlja sledeća pitanja:

 

 1. U kojem dijelu prepričanog govora vaših drugova primjećujete ogovaranje?
 2. U kojem dijelu prepričanog govora primjećujete prenošenje tuđih riječi?
 3. ''Svi su se ušutili, a na Mensurovom licu se ukazao osmijeh''. Koja je razlika između ćuti i šuti?

 

Učenike upučujem na stranicu koja se obrađuje za dotični nastavni sat.

 

Nakon toga pred tablu izlaze dva najbolja prijatelja ili dvije najbolje prijateljice.

Okrenute jedna prema drugoj na stolicama govore šta jedna drugoj govore iza leđa.

 

4.

 

Učenicama ukazujem na način čiščenja od dotičnog počinjenog grijeha.  (Traženje halala ili javna pohvala)

Šta je ogovaranje?

 Učenici dolaze postepeno do definicije ogovaranja.

 

Učenici dobivaju nastavne listiće koja sadrže sledeća pitanja.

 

 • 1) Kako je Muhammed , a.s., definirao ogovaranje?
 • 2) Zašto islam strogo zabranjuje ogovaranje?
 • 3) U koju vrstu grijeha spada prenošenje tuđih riječi?
 • 4) S čime Kur'an poredi ogovaranje?
 • 5) Pojasnite događaj iz vremena Omera ibn Abdulaziza.
 • 6) Ocijeni ocjenom od jedan do pet svoje lično zalaganje na ovom času.

 

Učenici rade pitanja deset minuta. Nakon odgovorenih pitanja, pojedini učenici čitaju pitanja sa nastavnog listića,  a pojedini učenici daju odgovore.

 Nastavnik ocjenjuje u dnevnik tri najaktivnija učenika.

Učenici u međuvremenu dobijaju dovu za iskupljenje kada smo

u društvu onih koji ogovaraju.

 

DOVA ZA VLASTITI ISKUP NAKON SLUŠANJA OGOVARANJA!

 

SUBHANE KELLA HUMME VE BI HAMDIKE. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE. ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.

 

PREVOD: SLAVLJEN NEKA SI ALLAHU, TEBI HVALA. SVJEDOČIM DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM TEBE. TI SI ONAJ KOJI OPRAŠTA I ONAJ KOJI POKAJANJE PRIMA.

 

5.

 

   Slijedi rekapitulacija prethodno obrađene nastavne jedinice:

 

 • 7) Kako je Muhammed , a.s., definirao ogovaranje?
 • 8) Zašto islam strogo zabranjuje ogovaranje?
 • 9) U koju vrstu grijeha spada prenošenje tuđih riječi?

10) S čime Kur'an poredi ogovaranje?

     11) Pojasnite događaj iz vremena Omera ibn Abdulaziza

   

 

ZAVRŠNI DIO:

Odaberi domaću zadaću:

 • 1) Nauči dovu za svoj iskup kada čuješ da neko ogovara.
 • 2) Iz lekcije o ogovaranju i prenošenju tuđih riječi sastavi tri nova pitanja i odgovori na njih.
 • 3) Pronađi na internetu najmanje pet hadisa o ogovaranju i prenošenju tuđih riječi.Stranice: www. Islambosna.ba; www.islamhouse.com; www. Islamika.net

6.

                    

 ČEK - LISTA SAMOEVALUACIJA NASTAVNOG SATA

 

•1.      Planiranje nastavnog sata i postavljanje ciljeva.

Pred svaki nastavni sat pravim pripremu u makroartikulacionom obliku. U zadnje vrijeme sve više definiram i ishode učenja te težim cilju koji planiram ostvariti.

•2.      Pripremanje materijala potrebnog za nastavu.

Pored udžbenika, u nastavnom procesu koristim i druge izvore informacija. Najčešći izvori su: internet, folija kao i druga literaturu koja se koristi u islamskoj edukaciji.

•3.      Razumljivost i primjerenost tumačenja i uputa dobi učenika.

Ulažem maksimalne napore u funkciji približavanja nastavnih sadržaja uzrasnoj dobi učenika. Posebno mlađem uzrastu ističem Božiju milost, a uzrastu od šestog do osmog razreda i Božiju kaznu predviđenu za nepokorne Bogu.

•4.      Postavljanje pitanja i korištenje različitih vrsta pitanja.

Veoma često u nastavnom procesu se služim pitanjima. Dotična pitanja su kratka i upućena u jasnoj formi. Nerijetko koristim i problemska pitanja.

•5.      Služenje raznovrsnim nastavnim aktivnostima.

U funkciji utvrđivanja gradiva, nerijetko se koristim kvizom pitanja. Nastavne sadržaje odmah povezujem sa stvarnim životom. Pokušavam da preuzmem ulogu koordinatora nastavnog procesa, a da učenici budu što više uključeni u nastavni proces. U tom kontekstu postižem djelimične rezultate.

•6.      Primjerenost nastavnog sata učeničkim sposobnostima.

Vrlo često, u kontekstu jednog časa, koristim metode ponavljanja iste nastavne jedinice kako bi utvrdio primjerenost nastavnih sadržaja  učeničkim sposobnostima.  Velika većina učenika je sposobna da apsorbuje odrađene sadržaje.

•7.      Održavanje reda u učionici.

Ponekad preveliku pažnju fokusiram na disciplinu, tako da ponekada zapostavim dio sadržaja koje namjeravam odraditi. Radna atmosfera je na zadovoljavajućem nivou.

•8.      Praćenje rada u učionici i pomaganje učenicima koji imaju problema.

Trudim se da napravim  uvid u rad učenika u toku nastave. Redovno pružam pomoć učenicima koji sporije shvataju.

7.

 

  9. Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća.

 

     Trudim se da vrednujem učenike na različite načine, a ne samo numerički

      U prethodnom periodu mi je nedostajalo kontinuirano numeričko ocjenj-

      ivanje. Redovno svaki čas nagradim brojčanom ocjenom bar dva učenika

      iz svakog razreda pojedinačno.

•10.    Odnos prema učenicima ( poštivanje i razumjevanje).

 

Odnos nastavnika i učenika je prožet potpunim razumjevanjem. U radu sa učenicima koristim demokratsku pedagogiju poticaja i pohvale. Kažnjavanje bilo koje vrste maksimalno izbjegavam.

 

•11.  Stručno znanje o predmetu.

 

     Mislim  da sam na master studiju do sada proširio obrazovne vidike kad

     je u pitanju stručnost. Trudim se da što više ovladane teorije o stručnosti

     implementiram u nastavnoj praksi.

 

Literatura:

 

 • 1) Slatina, M. (1998). Nastavni metod. Sarajevo: Filozofski fakultet.

.        2)   Bratanić, M. (1990). Mikropedagogija. Zagreb: Zagreb centar.

 • 2) Hadžiahmetović, Z. ( 2009). Savremeni korporativni menadžment. Sarajevo:

Centar za napredne studije

 

         3)  www.islamhouse.com;

   4)  www. Islamika.net

  5)  www. Islambosna.ba

       6)  Gaston, M. ( 1989). Uvod u edukacijske znanosti. Zagreb: Školske novine

         7) Al-Attas, M. (2010). Obrazovna filozofija i praksa. Sarajevo.Tugra.

         8) Louise, S. ( 1996). Mijenjajmo naše škole. Zagreb: Educa.

         

.         9)   Slatina, M. (2005). Od individue do ličnosti. Zenica: Dom štampe        

 

8

 

10)  Korkut, B. (-). Kur'an s prijevodom značenja na bosanski jezik, Kraljevina Saudijska        Arabija: Ministarstvo za islamska pitanja, vakufe i misionarstvo u Rijadu.

11)Tefsir ibn Kesir, Skraćeno izdanje, Visoki saudijski komitet  za pomoć narodu BiH, Sarajevo, 2002.

Profesor islamske vjeronauke

                                     Nihad Salihović

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH