Vjeronauka

Pismena priprema za realizaciju nastavnog časa

 

SAŽETAK

Pismena priprema Poštivanje i dobri odnosi za realizaciju nastavnog časa je koncipirana u svjetlu intencija i standarda internacionalnih projekata Obrazovanje za mir i  Step by Step, metodologije usmjerene na dijete i  škole u kojoj ono zauzima centralnu ulogu. Obrazovanje za mir je nastavni program koji obuhvata 100 škola i 80. 000 učenika širom BiH, a promovira borbu za mir, razumijevanje i toleranciju, jedinstvo u različitosti, saradnju i razvoj cijelog čovječanstva, pravednost i socijalnu jednakost, beskonfliktno rješavanje sukoba i univerzalne humane vrijednosti općenito.

 

Oba projekta imaju posebnu edukativnu, didaktičku i metodičku vrijednost jer podrazumijevaju aktivnog učenika i subjekta a ne isključivo objekta nastavnog procesa, koji originalno, kooperativno i analitičko-kritički uči i promišlja.

 

Učenik zauzima vlastiti argumentovani stav i razmišlja dalje od činjenica, koje nisu cilj već sredstvo. Izreka kaže da ako nekome pokloniš ribu, on će je pojesti za jedan dan, ali ako nekoga naučiš pecati, taj će imati jesti cijeloga života. Činjenice ne trebaju biti konačan i jedini cilj učenja i podučavanja. Naročito u današnje vrijeme ekspanzije znanja i informacija, gdje mjera vrijednosti prelazi sa kvantiteta memorisanih podataka na umijeće konstruktivne i praktične primjene u svakodnevnom životu.

 

Utjecajni autor iz devetnaestog stoljeća jednom je napisao: „Djecu trebamo naučiti da razmišljaju, a ne da samo reflektuju i reprodukuju tuđe misli i ideje." U tom smislu, William Glasser, eminentni američki prosvjetni radnik, ističe da moramo „prestati definirati obrazovanje kao sticanje znanja." Podučavati značenje, ne samo činjenice. Podučavati učenike, ne predmete. Obrazovanje mora osposobiti djecu da koriste znanja i vještine u stvarnom svijetu sutrašnjice. „Djeci je potrebna primjenjivost naučenog da bi to znanje bili u stanju apsorbirati i inkorporirati  u život," konstatira Sidney Simon. To se postiže: mudro osmišljenim metodama i tehnikama podučavanja, učenjem kroz više nivoe mišljenja i kvalitetnom selekcijom pitanja za svrsishodan transfer znanja o čemu govore Blum i Sanders.

 

Najbitnije od svega, jeste izgradnja zdrave i savjesne ličnosti, socijalnih kompetencija i moralnog svjetonazora na tragu Božijih riječi u Kur'anu:  

 

„Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna!"

 

„Čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine."  

 

Nastavni plan i program islamske vjeronauke svojim sadržajem je inspirativan i neiscrpan resurs za implementaciju dotičnih ideja i tendencija. U ovom radu, uz teorijsku strukturu, prezentirani su i praktični primjeri učeničke izrade zadataka.

Pismena priprema za realizaciju nastavnog časa

 

Nastavnik:     Čauš Amir

Predmet:        Vjeronauka

Razred:          VI

Nastavna oblast / područje:      Drugi i ja zajedno

Nastavna jedinica:    Poštivanje i dobri odnosi

Tip nastavnog časa:  Obrada novog gradiva

Oblici rada:   Frontalni ili kolektivni, individualni, grupni, individualizirani (inkluzija) i partnerski rad ili rad u paru.

Nastavne metode:     Verbalne metode; usmeno izlaganje (monološka), razgovor i diskusija (dijaloška), rad na tekstu (tekst metoda), vizuelne metode; multimedijalna prezentacija, pokazivanje i demonstracija, metoda grafičkih i ilustrativnih radova, inkluzivni nastavni listići, samostalni radovi učenika, Step by Step, RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking - Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja); autorska stolica; izražajno čitanje, književni kružoci (tumač likova; tragalac za riječima i citatima, komentator, ilustrator i vezista), Venov dijagram, T tabela, činkvina, akrostih, top 5, dvostruko vođeni dnevnik, petominutni sastav, vježbe kooperativnosti; razmijeni u paru i izlazne kartice.

Nastavna sredstva i pomagala: Osnovna nastavna sredstva, auditivna; živa riječ nastavnika i učenika, tekstualna; udžbenik, knjiga, računar, projektor, grafoskop, grafofolije, A4 papiri, magneti, chart-tabla, laser za demonstraciju, markeri i samoljepljivi stikeri.

Međupredmetna korelacija:           Bosanski, njemački i engleski jezik, likovna i muzička kultura.      

Inkluzija:       Djeca sa posebnim potrebama; sa preprekama u učenju i sposobnostima, i talentirani, nadareni učenici, prilagođeni zadaci; nastavni listići.

Literatura:     Emina Grabus i Muamera Bašić, Vjeronauka, udžbenik za šesti razred osnovne škole, El-Kalem, 2009., Kur'an s prijevodom, preveo Besim Korkut, Rječnik engleskog jezika, Grupa autora,  Projekat „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja", Vodiči I - VIII, Centar za obrazovne inicijative Step by Step, Sarajevo, 2002., Ketrin Voker i Edgar Šmit, Pametni zadaci, Dr. H. B. Danesh, Koraci ka miru i Obrazovanje za mir, Bonnie Miller, Kako ostvariti uspješan kontakt sa učenicima, Sarajevo, 2001., i  internet.

 

Lokacija rada:                U školi, učionica univerzalnog karaktera.

 

Plan table:     Naslov na vrhu POŠTIVANJE I DOBRI ODNOSI, datum i tip časa. Samostalni radovi učenika na A4 papirima, pričvršćeni magnetima.

Pojmovi (imena grupa): ZAJEDNIŠTVO, POŠTIVANJE, DOBROTA, MIR I SUŽIVOT.

 

Datum realizacije:    19. 10. 2010.

Cilj i zadaci nastavnog časa:

 

CILJ: Pomoći učenicima da shvate opravdanost principa zajedništva, mira i suživota  razumijevanjem, poštivanjem i nenasilnim rješavanjem sukoba  u duhu svoje vjere i tradicije.

 

ZADACI:

 

Obrazovni:    Upoznavanje sa islamskim stavom o zajedničkom porijeklu svih ljudi i potrebi međusobne tolerancije i saradnje na dobrobit svih naroda i rasa bez obzira na prirodne razlike i određene pripadnosti. Stjecanje znanja o kur'anskim porukama jedinstva čovječanstva i međusobnoj upućenosti u dobročinstvu i Muhammedovom, alejhi selam, kosmopolitizmu kroz spominjanje odredbi Medinske povelje. Razumijevanje i upotreba pojmova: zajedništvo, jedinstvo u različitosti, tolerancija, suživot, selam-mir i sukob.

 

Funkcionalni:            Razvijanje psihofizičkih osobina i sposobnosti: perceptivnih (senzornih, uočavanje i prepoznavanje), mentalnih (intelektualnih, pamćenje i reprodukcija naučenog) i komunikativnih (izražajnih, bogaćenje učeničkog vokabulara-rječnika). Pospješivanje i unapređenje analitičkog, kritičkog, uzročno-posljedičnog i sintetičkog mišljenja, kooperativnosti, kreativnosti i originalnosti kroz timske oblike rada, multimedijalne sadržaje, literarno i likovno izražavanje i  primjenu RWCT metoda i tehnika. Motivacija i pobuđivanje pažnje, radoznalosti i interesa putem zadataka interesantnog i kreativnog karaktera.

 

Odgojni:         Njegovanje zajedništva i humanizma te poticaj na dobročinstvo i međusobno uvažanje u  duhu kur'anskih ajeta: O ljudi! Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da bi ste se upoznali. Najugledniji je kod Allaha onaj ko najviše dobro čini i grijeha se kloni. I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u  grijehu i neprijateljstvu.   

 

 

ISHODI I OČEKIVANA POSTIGNUĆA UČENIKA:

 

            Učenici bi trebali, ako Bog da, kroz timski analitičko-kritički rad, promišljanje i diskusiju demonstrirati svoje razumijevanje značaja zajedništva, mira i tolerancije u okviru prirodnih i  neminovnih različitosti, pretpostavke i posljedice (ne)nasilnog rješavanja eventualnih sukoba u duhu svoje vjere. Velike ideje i suštinska pitanja su: „Zašto i kako lično podržati mir, nenasilje i zajedništvo u svom okruženju i svakodnevnom životu?"

 

 

KLJUČNE RIJEČI:          

 

Zajedništvo, poštivanje, suživot, tolerancija, razgovor, Kur'an, Muhammed, alejhi selam, Medinska povelja, mir i nenasilno rješavanje sukoba.

 

 

 

ARTIKULACIJA ČASA

 

Uvodni dio (5')

 

 

FRONTALNI (ČELNI I KOLEKTIVNI) OBLIK RADA

 

Emocionalna i psihološka priprema za čas i intrigiranje svijesti učenika

 

Nastavnik će uz osmijeh poselamiti učenike i intonacijom, bojom glasa i neverbalnom komunikacijom naglasiti prijevod značenja pozdrava na bosanski jezik.

           

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Gospodaru svih ljudi, povećaj nam naše znanje i zbliži naša srca!

Es-selamu alejkum draga djeco, neka je mir, spas i svako dobro na vas!

 

Nakon kratke pauze, inicira se interakcija potičući učenike da razmisle o prethodno spomenutim riječima.

 

Formulisati pitanja zatvorenog i otvorenog tipa.

           

            Ko je Gospodar ljudi? Ko je Allah? Koje je porijeklo ljudi? Šta je islam - selam? U čemu se ogleda njegova ljepota? Zašto su mir i suživot važni?...

 

Nastavnik prepušta učenicima da sami anticipiraju, predvide današnju nastavnu jedinicu.

 

Objašnjenje cilja lekcije; Poštivanje i dobri odnosi, zašto i kako gajiti zajedništvo, slogu i mir među ljudima, šta islam o tome uči i savjetuje.

 

Najava i zapis nastavne jedinice na tabli, na desnoj strani u vrhu datum i tip časa. Učenici, također, zapisuju naslov u svoje sveske.

 

Glavni dio (30')

 

GRUPNI OBLIK RADA

 

 

            Učenici su prethodno raspoređeni u  pet heterogenih grupa, indikativnih naziva: ZAJEDNIŠTVO, POŠTIVANJE, DOBROTA, MIR I SUŽIVOT. Prilikom definisanja zadataka i formiranju grupa, vodilo se računa o afinitetima i predispozicijama učenika za određene zadatke. Na svakom stolu se nalazi grafofolija, A4 papiri, napisani i objašnjeni zadaci, uputstvo za rad i potreban pribor.

           

 Prije izrade nastavnik objašnjava učenicima osnovne principe i pravila za rad u grupi. (Uključenost i neophodan doprinos svih učenika, saradnja, tiha komunikacija, određivanje zaduženja; vođa grupe, zapisničar, izvještač, kontrolor discipline i raspoloživog vremena).

 

Pravila grupe isprintati i zakačiti na chart-tablu ili prikazati na računaru putem projektora, na vidiku učenicima.

 

Tokom izrade zadataka nastavnik može pustiti tihu, relaksirajuću ilahiju u pozadini.

           

Nastavnik kontunuirano prati i kontroliše rad učenika, ohrabruje ih i pomaže im davajući eventualne sugestije i smjernice.

 

Faza evokacije - šta znamo, naša predznanja o nastavnoj jedinici

 

Na samom početku, u intervalu od nekoliko minuta, učenici će metodom brainstorminga - oluje mozga i vruće olovke napisati šta znaju odnosno šta im pada na um; ideje, misli, asocijacije, osjećanja, veze, relacije, pojmovi srodnog, sličnog značenja na pojam imena vlastite grupe. (ZAJEDNIŠTVO, POŠTIVANJE, DOBROTA, MIR I SUŽIVOT). Po izradi, vođe grupe će pročitati rezultate radova.

 

 

Faza razumijevanja značenja

 

            Nastavnik će potom zamoliti učenike da prekinu sa radom, naslone se na stolice, usredsrede i pažljivo poslušaju priču iz udžbenika Okrutni lav i pametni zec, koju će izražajno pročitati učenik tehnikom autorska stolica (položaj tijela, intonacija, dikcija, boja glasa, adekvatne pauze, dramatizacija itd.). Sinhronizovano, radi boljeg utiska, propratiti čitanje odgovarajućim zvukovima, slikama i ilustracija putem računara i projektora.

 

TEKST PRIČE

 

 

Okrutni lav i pametni zec

 

            U ovom širokom svijetu ima jedna velika i lijepa stepa, prostrana ravnica obrasla travom. U toj stepi ima jedan lijep i bujan pašnjak. Tu su živjele sretno i zadovoljno mnoge životinje, srne, gazele, lisice, šakali, miševi, ptice i zvijeri.

            Svi su, tako, živjeli sretno, niko nikome nije smetao, sve dok jednom odnekud ne dođe u stepu okrutni lav. Čim dođe, sebe postavi za vladara nad svim životinjama. Stepa prestade biti mjesto sreće i uvažavanja jer je lav svaki dan birao jednu životinju koju će pojesti.

            Sve životinje počeše živjeti u strahu razmišljajući šta da rade. Odabraše jednu grupu životinja koja je trebala razgovarati s lavom. Kada te životinje dođoše pred lava, ukazaše mu počast, kao što se ukazuje vladarima, i zamoliše ga da ih prestane napadati.

            Lav se na to nasmija i objasni da ih mora napadati i jesti ili će umrijeti od gladi. Životinje mu objasniše da nije dostojno jednog vladara da sam trči za hranom i da one pristaju da se samovoljno žrtvuju svome vladaru kada on to zaželi.

            Lavu se dopade ovakav prijedlog, a životinje su svaki dan u strahu izvlačile slamku i ona s najkraćom je morala ići lavu na ručak.

            Jednog dana slamku izvuče zec, ali nipošto se nije želio predati lavu na takav način. Životinje su ga iz straha ubjeđivale, ali oštroumni zečić se nije dao pokolebati. Odlučio je da prekine strah i neizvjesnost u stepi i da se suprotstavi lavu.

            Tako se zec zaputi ka lavljoj jazbini, polahko i smireno, a lav je još izdaleka vikao da požuri jer nije želio čekati tako sitan zalogaj. Zec mu se približi, glumeći da je zadihan, i objasni da je bježao od nekog ogromnog lava. Okrutni lav se silno začudi rekavši da je on jedini lav u stepi. Zec mu ispriča kako je pokušavao reći tom lavu da su on i njegov prijatelj ručak za vladara, a onaj lav se naljuti što nekog drugog nazivaju kraljem u prisustvu najvećeg među lavovima i pojuri ih koliko je mogao.

            Lav ga ljutito upita za tog drugog zeca, a ovaj mu reče da ga je strašni lav uzeo za sebe i da je njemu poručio da želi obračun s njim kako bi riješili pitanje vladara stepe. Zec još dodade kako misli da je bolje da se s njim ne sukobi, jer je on ogroman i sigurno bi izgubio. Na ove riječi, vladar se silno naljuti i naredi da ga vode tom ogromnom lavu.

            Mudri zečić ga odvede do bunara i reče da je lav unutra s njegovim prijateljem. Lav se nagnu i vidje svoj odraz u vodi i odraz zečića pored pa pomisli da su to oni o kojima mu je pričao zečić. U ljutnji, bez oklijevanja, skoči u bunar kako bi se obračunao sa suparnikom, ali kasno shvati da ne zna plivati i utopi se.

            Tako mudri zečić savlada strašnog lava i veseo se vrati uplašenim životinjama u stepu. Sve životinje se obradovaše i počeše se zahvaljivati zecu, ali on reče da ne zahvaljuju njemu, već dragom Bogu, Koji ne voli nasilnike i Koji mu je dao mudrost pa se suprotstavio onome koji je drugima činio nepravdu.

 

(Udžbenik vjeronauke za šesti razred osnovne škole,  str. 22-23)

 

           

 

 

Potom učenici pristupaju grupnom obliku analize teksta.

 

Grupe i radni zadaci

 

GRUPA ZAJEDNIŠTVO

 

  1. Književni kružoci; Tumač likova (opis lika i karakternih osobina kroz grozd i sl.).
  2. Dvostruko vođeni dnevnik; komentar i objašnjenje pouka i poruka kur'anskih ajeta:

O ljudi! Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da bi ste se upoznali. Najugledniji je kod Allaha onaj ko najviše dobro čini i grijeha se kloni. I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.

 

 

GRUPA POŠTIVANJE

     

  • 1. Književni kružoci; Tragalac za riječima i citatima (top 5 - pronaći u tekstu pet najljepših riječi, bliskih pojmu poštivanje, zatim ih svesti na tri i konačnu izabrati najriječ uz objašnjenje zašto - inkluzija za učenike sa poteškoćama u učenju. Izabrati najcitat - misao uz kratki komentar).
  • 2. Uraditi činkvinu na temu POŠTIVANJE.

 

 

GRUPA DOBROTA

 

  1. Književni kružoci; Ilustrator i vezista (crtež sa porukom, prepoznavanje i uočavanje sličnosti i paralela sa svakodnevnim životom; poruka priče i stvarnost)
  2. Petominutni sastav; Zašto je značajan i kako uspostaviti mir i zajedništvo među ljudima?

 

 

GRUPA MIR

 

  • 1. Akrostih MIR i PEACE (na engleskom i njemačkom jeziku, međupredmetna korelacija)
  • 2. T tabela; DA MIR NAM JE POTREBAN, argumenti zašto... NE, NEĆEMO NASILJE I RAT, argumenti zašto...(inkluzija, talentirani učenici)

 

GRUPA SUŽIVOT

 

  1. Venov dijagram; sličnosti i razlike Ja i drugi, Muhammed alejhi selam i nemuslimani (analiza odredaba Medinske povelje).

Muhammed, alejhi selam, je iskazivao poštovanje prema svim ljudima. Nastojao je osigurati sreću, sigurnost i dobro svim ljudima, bez obzira na porijeklo, imovinu, boju, vjeru, spol, starost i slično. Želeći da tolerancija (razumijevanje i uvažavanje drugačijih ljudi) zaživi, oblikovao je i povelju koja je uređivala odnose među ljudima. Poznata je kao Medinska povelja. U to vrijeme u Medini su živjeli muslimani i Jevreji, pa se odredbe i odnose na njihov suživot. Neke odredbe te povelje su:

Nemuslimani i muslimani žive zajedno i imaju svoje vjere. Svi imaju svoju imovinu i ličnu slobodu.

Slobodno mogu poslovati i nemuslimani, i muslimani.

Dužni su zajedno braniti svoju slobodu.

Mogu se dogovarati samo na osnovama dobročinstva.

Ovaj ugovor ne štiti nasilnika niti grješnika.

  1. Izrada zadatka na temu suživot i nasilje (prikazati uzročno-posljedično nastanak i rezultat pojave; šta dovodi do suživota/nasilja i šta su posljedice tih stanja)

 

Nakon izrade sve grupe će predati ispunjene grafofolije. Svi radovi će biti zorno izloženi preko grafoskopa i prezentovani od strane učenika. Akcentirati učenicima da, tokom prezentacije radova, budu koncentrisani i usredsređeni na sadržaj, s mogućnošću nadopune, komentara, razgovora, diskusije i postavljanja pitanja.

 

Nastavnik će nastojati da, usmjeravajući i pospješujući interakciju i diskusiju, upućuje pozitivne komentare i pohvale svim učenicima.

 

Završni dio (8')

 

INDIVIDUALNI I PARTNERSKI (U PARU) OBLIK RADA

 

Faza refleksije i reprodukcije - šta sam naučio, moj stav i razmišljanje; feedback učenika

 

Učenici će, na kraju, u svoje sveske, pokušati odgovoriti na sljedeća pitanja prikazana preko projektora:

Šta sam naučio - ponovio o temi današnje nastavne jedinice?

Moj odnos prema zajedništvu, miru i nenasilnom rješavanju sukoba u svakodnevnom životu od danas? Kako i zbog čega?

Mišljenje o današnjem času, šta mi se posebno svidjelo? (Odgovor na ovo pitanje učenici pišu na ponuđeni stiker i po izlasku, lijepe ga na vrata učionice. Tehnika izlaznih kartica)

Učenici mogu nakratko razmijeniti u paru radove potom nastaviti sa pisanjem.

Čitanje ili usmeno izlaganje pojedinih učenika putem autorske stolice.

Slijedi komentar nastavnika. Ponoviti cilj i temeljnu poruku časa:

O ljudi! Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da bi ste se upoznali. Najugledniji je kod Allaha onaj ko najviše dobro čini i grijeha se kloni. I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne potpomažite se u grijehu i neprijateljstvu.    Prikaz preko projektora.

Vrednovati učenike.

Aplikativni, prakseološki aspekt časa - Čuvajmo jedinstvo, širimo dobro i ljubav, izbjegavajući nepravdu i nasilje.

Na koncu, poselamiti i pohvaliti sve učenike i izraziti zahvalnost na pažnji i saradnji.

 

 

P R I L O Z I

 

EGZEMPLARNI PRIKAZ REZULTATA UČENIČKIH 

 (selekcija radova učenika šestih razreda)

 

 

Tumač likova (opis lika i karakternih osobina kroz grozd i sl.)

 

LAV - okrutan, vođa, vladar, nemilosrdan, grub, netolerantan, nestrpljiv, oduzima druge živote, pohlepan, sebičan, loše srca, duše, nedostojan krune, naivan, umišljen, bijesan, zao, mrzovoljan, uvijek gladan, misli samo na sebe, nasilnik, nemiran, hvalisav, nepravedan, ljut, strašan, neobazriv, misli da je najbolji...   

 

ZEC - veseo, ne želi sukob, mudar, smion, tolerantan, zadovoljan, uporan, zahvalan Allahu, dželle šanuhu, sretnik, spasio životinje, pomaže drugima, skroman, heroj, pošten, plemenit, nesebičan, lijep, dobar, pametan, sladak, malen, hrabar, iskren, zalagač za prijatelje, drag svima...

 

 Dvostruko vođeni dnevnik; komentar i objašnjenje pouka i poruka kur'anskih ajeta i hadisa Vjerovjesnika, neka je mir na njega

 

KOMENTAR:

„U ovim rečenicama govori se o dobročinstvu i toleranciji. Stvoreni smo od jednog čovjeka i jedne žene, pa to trebamo poštovati, grijeha se kloniti, islam najbolje dočekati, a dobročinstvu i bogobojaznosti se prikloniti."

„Ružnim riječima se ništa ne može postići, samo dođe do tuče. Međutim, lijepim razgovorom i pričom..."

„Naš poslanik Muhammed, alejhi selam, nam govori da trebamo biti milostivi. Trebamo se smilovati ljudima jer će i nama biti potrebna pomoć...Trebamo učiti dovu Allahu, dželle šanuhu, da bi imali snage oprostiti drugima i Allah će nama oprostiti grijehe...Kada pogriješimo trebamo pokušati ispraviti svoje grijehe...Trebamo znati da budemo milostivi, suosjećajni i blagi jer je takav Allah, dželle šanuhu, i On to voli."

 

Izabrati najcitat - misao uz kratki komentar

 

Sve životinje se obradovaše i počeše se zahvaljivati zecu, ali on reče da ne zahvaljuju njemu, već dragom Bogu, Koji ne voli nasilnike i Koji mu je dao mudrost pa se suprotstavio onome koji je drugima činio nepravdu.

Odlučio je da prekine strah i neizvjesnost u sebi i da se suprotstavi lavu.

 

KOMENTAR:

„Sve što trebamo raditi moramo činiti s Božijom pomoći, jer Bog jedini razumije naše prave probleme."

„Sebični su ljudi najgori jer im je važan samo samostalan rad, a ne pomaganje i druženje."

„Allah je najveći i kažnjava one što loše čine."

„Nemojte biti zlobni jer Allah sve pamti pa vrati."

„Ne treba biti zao...snosit ćemo velike posljedice. Dragi Allah, dželle šanuhu, dao nam je mudrost i plemenitost, i ne smijemo drugima činiti nepravdu."

„...Da budemo dobri kao zec, a da ne budemo pohlepni kao zlobni lav."

„Mudrost je jača od snage!!!"

„Ljudi su ponekad pohlepni kao lav i neki su zli, a neki su mudri, dobri i prepuni lijepih osobina, mi te ljude poštujemo."

„Oni što imaju puno, traže više, a oni što nemaju, bolji su."

„Loše se lošem vraća!"

„Trebamo biti mudri, pametni i strpljivi jer možemo sve postići."

„Onaj koji je pohlepan nikad neće doći do svog cilja."

 

Tragalac za riječima (pronaći u tekstu pet najljepših riječi, bliskih pojmu POŠTIVANJE)

 

„Živjele sretno i zadovoljno, niko nikome nije smetao, uvažavanje, ukazaše mu počast, dostojno, prekine strah, razgovarati, razmišljajući,  mudrost, sretna, znanje, Allahu zahvaljivati, Bog ne voli nasilnike..."

 

Činkvina (koncizna pjesma od pet stihova, sublimira poentu teme kroz imenicu, dva pridjeva, tri glagola, misao od četiri riječi i sinonim - suština)

 

MIR                                                   

TRAJAN KRATAK

POMAŽE ZDRUŽUJE RAZUMIJE

SVJETSKI MIR SVAČIJI HIR

SREĆA   

 

POŠTIVANJE

TOLERANTNO I VELIKO

POŠTUJE PODUČAVA BODRI

POŠTIVANJE STVARA DOBRE ODNOSE

SUŽIVOT

 

Vezista (prepoznavanje i uočavanje sličnosti i paralela sa svakodnevnim životom; poruka priče i stvarnost)

 

„Neki ljudi nisu nasilnici kao lav i sve požele riješiti razgovorom. Jer Allah voli poštivanje i toleranciju."

„Ljudi u stvarnom životu se prave hrabri, no kada izbije neki problem oni se ponašaju kao slabići."

„Harmoničan odnos..."

„Sebičnost lava bih uporedila i povezala sa sebičnošću i pohlepom naših političara...žele sve za sebe, a ne razmišljaju o drugima, niti o posljedicama ponašanja. Mnogi ljudi su bez domova, bez hrane, mnogi su izgubili porodice i to je veoma žalosno i tužno...trebamo moliti Allaha, dželle šanuhu, da nam pomogne jer ljudi imaju dušu."

„U ratu su ljudi ubijali ljude kao lav životinje."

„Lav je bio škrt sa svojim bogatstvom kao neki ljudi škrti s novcem."

„Ljudi u stvarnosti ne brinu za prijatelje i komšije već samo za sebe i svoje stanje. Naravno, ima i onih koji brinu o svojim prijateljima i zalažu se za njihovo stanje!"

„Ratko Mladić oduzima druge živote i pravi veliki genocid u Srebrenici. Ali, on ne zna kada dođe Sudnji dan i kada Allah, dželle šanuhu, bude pitao za njegove grijehe. On će osjetiti strah i vidjet će kako je drugima ljudima bilo, ali, tako će biti i njemu. Allah, dželle šanuhu, će ga kazniti što je drugima učinio nepravdu... "

„U životu nekad nas neko povrijedi, ali Allah nam da snagu i mudrost da to savladamo!"

„Kralj; mi se ne slažemo s takvim riječima jer vrijeđaju druge, kad je neko na vrhu, a ostali ispod."

 

Akrostih

 

Mir je najviši stupanj moći

I on čini da se ljudi osjećaju sigurnim

Razni ljudi žive oko nas i nekad je vrlo teško uspostaviti željeni mir

 

 People all faiths

 Empathy and respect

 Another attitudes and belief

 Care about

pEace

 

Freiheit

Recht

Ist uns gerecht

Ehre

Das

Ergebnis

Nobelpreis

 

(akrostihovi na stranim jezicima autorovi)

 

T tabela; DA, MIR NAM JE POTREBAN, argumenti zašto... NE, NEĆEMO NASILJE I RAT, argumenti zašto...

 

„Da miru i poštivanju, da bi svi bili sretni, jednako poštovani i voljeni, da bi se mogli stvarati potomci jer jedan čovjek promijeni sve u Svijetu, da bi mogli normalno živjeti, sretni... "

 

„Ne ratu i nepravdi, da ljudi ne bi stradali, žalili, jer niko nije zaslužio da umre bez razloga, to je sila i snaga protiv ljudskih života, majke jako boluju i znaju da je to nepravda i da njihova rodbina treba da uljepša njihov život, a njih nema, ljudi jako pate i boluju zbog toga..."

 

Venov dijagram; sličnosti i razlike Ja i drugi, Muhammed alejhi selam i nemuslimani (analiza odredaba Medinske povelje)

 

TOLERANCIJA

 

„Muslimani i nemuslimani žive zajedno jer svi imaju pravo na slobodu i svoju imovinu. Trebaju se poštovati i družiti jer svi smo mi ljudi i imamo razum i poštujemo jedni druge jer nam je Allah, dželle šanuhu, tako odredio."

 

                        MUSLIMANI              ZAJEDNIČKO                       KRŠĆANI I JEVREJI

                        vjerni                          ljudi                            dobri drugovi

                        ustrajni, poslanici       složni, pošteni             Isus

                       džamija                       pokorni i vjeruju         katedrala, sinagoga

                        iskreni                         u Boga                        smireni

                                                  mogu biti dobri prijatelji

 

Moj odnos prema zajedništvu, miru i nenasilnom rješavanju sukoba u svakodnevnom životu od danas? Kako i zbog čega? (Izlazne kartice)

„Ja ne bih volio da ima nasilja nimalo."

„Mir u svijetu je želja svakog čovjeka u krizi."

„Nenasilje je dobro jer mi je drago kad se moji drugovi i ja družimo bez psovki i nasilja... Zajedništvo svi vole jer tako upoznaju nekog novog i zajedno sa njima razgovaraju o svojim iskustvima i dijele važna lijepa mišljenja o prijateljstvu i vjeri."

„Kao muslimanka podržavam mir, nenasilje i zajedništvo jer trebamo imati miran život i bezbrižno djetinjstvo, a to će biti ako vlada mir u svijetu i ako ne bude nasilja.

„...važno je da smo društveni, svi smo braća, bilo sa ovog ili onog meridijana...iste nas stvari plaše."

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH