Vjeronauka

Šta znači riječ meleki?

· Šta znači riječ meleki? Ko su meleki? Kako oni izgledaju? Koliki su? Zašto ih je Allah stvorio? Gdje žive? Je li ih iko vidio?  Šta oni rade? Koliko ih ima? Koje su boje? Koliko krila imaju?

 

Riječ meleki je množina od arapske riječi melek, a ona je izvedenica od riječi uluketu - pismo, obavijest, list, poslanica, izaslanik. Od nje, također, potiče i riječ melekut - vlast, suverenitet; kraljevina, carstvo, nevidljivi svijet,  carstvo nebesko. Meleki su nebeska stvorenja, stvorena od svjetlosti i sposobna da se materijaliziraju, kao što kaže Alejhi-s-selam: „... a nekada mi dođe melek u ljudskom liku pa mi govori, a ja to zapamtim." Uzvišeni Allah ih je stvorio da čine dobro i stvoreni su prije čovjeka. Uzvišeni kaže:

A kad Gospodar tvoj reče melekima: 'Ja ću na Zemlji halifu postaviti!', oni upitaše: 'Zar ćeš na Zemlji postaviti onoga koji će na njoj nered širiti i krv proljevati?! A mi Tebe veličamo hvalom i kako Tebi dolikuje štujemo!' On reče: 'Ja znam ono što vi ne znate.' /El-Bekare, 30./

Svi oni imaju krila, a broj krila ovisi o zadaći za koju su zaduženi, jer to zahtijeva brzinu. Uzvišeni kaže:

Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može. /Fatir, 1./

U hadisu se navodi da Džibril (Džebrail), melek zadužen za dostavljanje objave ima šest stotina krila. Na osnovu toga možemo zaključiti da svi meleki nemaju isti oblik, nego da njegov oblik ovisi o zadaći koju obavljaju. Uzvišeni Allah ih je stvorio radi brojnih mudrosti, oni predstavljaju čisto dobro i ne mogu uraditi bilo kakvo zlo. Uzvišeni kaže:

O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi  neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršavati. /Et-Tahrim, 6./

Stječe se dojam kao da Uzvišeni Allah želi da se povedemo za primjerom tih stvorenja koja čine samo dobro kako bi barem jedan od njih ostao lijep primjer za čovjeka, sukladno njegovoj prirodi i sposobnostima. Meleki su, izvorno, nebeska stvorenja, međutim, spuštanje čovjeka na Zemlju je uzrokovalo je i spuštanje meleka, kako bi oni izvršavali zadatke koje im je Uzvišeni Allah postavio. Vjerovjesnici su jasno vidjeli meleke, imali komunikaciju s njima. Ashabi su također vidjeli meleke u ljudskom obliku, kao što se navodi u hadisu o Džibrilu: „Kad nam dođe neki čovjek..." Čovjek ne može vidjeti meleka u njegovom pravom obliku i zbog toga i ne možemo znati ništa o njegovoj boji i izgledu. Meleki izvršavaju brojne zadatke od kojih su najznačajniji: prenošenje objave vjerovjesnicima; pomoć muslimanima u borbi; evidentiranje ljudskih postupaka; obuhvatanje naučnih skupova i sijela; traženje oprosta za vjernike; rastavljanje duše od tijela i preuzimanje duše; ispitivanje u kaburu; pripremanje ahireta (Dženneta i Vatre) za ljude, itd.

 

Buharija, Fethu-l-bari, 1/18, br. 20.

Muslim, 1/157; Ahmed, 2/426; Nesai, 8/101 i Buharija, 1/114.

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH