Vjeronauka

Nastavni plan i program u predškolskim ustanovama

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

VJERSKOPROSVJETNA SLUŽBA

SARAJEVO

 

 

 

PROGRAM VJERSKOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

 

(1. čas sedmično - 30 minuta)

 

 

 

 

(Ovaj program Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini usvojio je i propisao za upotrebu na sjednici  održanoj 29.06.2009., zaključkom broj 01-SM-1182/09.)

 

 

 

 

Sarajevo, 23.07.2009.                                                Rukovodilac Vjerskoprosvjetne službe:

 

                                                                                                                                                           Mr. Muharem Omerdić

 

 

KONCEPCIJA PROGRAMA

VJERSKOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

 

 

UVOD

 

Odgoj djeteta je uporedni proces koji teče s njegovim biološkim zrenjem. Svi roditelji su jedinstveni u želji da obezbijede sreću, uspjeh i razvoj svome djetetu.

Islamska zajednica u BiH putem svojih organa, kao i u saradnji sa nadležnim odgojno-obrazovnim ustanovama i institucijama stavlja se u službu svim roditeljima koji žele svoju dijecu odgajati u duhu vjere, odnosno da kod njihove djece zaživi islamski način razmišljanja i ponašanja u različitim životnim situacijama, a sve u cilju pružanja mogućnosti djeci za sretnije, uspješnije i bogatije djetinjstvo.

 

U tom cilju ona nudi koncept vjerskog odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolskog uzrasta u predškolskim ustanovama, kako bi im pružili mogućnost da sve što ih okružuje povežu s islamskim pogledom na svijet na pozitivan i konstruktivan način.

 

Značaj 

 

Vjerski odgojno-obrazovni rad spada u domen općih prava i sloboda, a sa aspekta islama dužnost roditelja. Sistemski organiziran ovaj oblik rada ima veliki značaj za cjeloviti razvoj dječije ličnosti i njegovu pripremu za dalji odgojno-obrazovni rad kroz školski sistem. Ovaj vid odgojno-obrazovnog rada ima neprocjenjivu vrijednost i pruža velike mogućnosti u postavljanju osnove za izgradnju zdrave ličnosti.

Program vjerskog odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolskog uzrasta zasnovan je na teorijskim i praktičnim saznanjima u oblasti relevantnih društvenih nauka i predstavlja nastavak i nadopunu roditeljske brige i odgojnog nastojanja. On je po svom sadržaju i načinu realizacije u korelaciji sa ostalim programima rada u predškolskim ustanovama.

 

Cilj

 

Cilj vjerskog odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama je da se najmlađoj generaciji, na adekvatan način kroz primjerene sadržaje i metode, osigura minimum susretanja sa sadržajima i ambijentom vjerskih vrijednosti u svakodnevnom životu i time omoguće pretpostavke formiranja kompletne ličnosti.

Program vjerskog odgojno-obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta teži da dječiju energiju, razvojne potencijale, radoznalost i moć učenja usmjeri ka pravilnom razumijevanju stvarnosti u kojoj žive i svestranom razvoju ličnosti koja bitno uključuje i vjerske segmente života.

Cilj se postiže dosljednim uvažavanjem osnovnih oblika rada sa djecom predškolskog uzrasta kao što su: igra, pričanje priča, razgovor, demonstracija i imitacija, uvježbavanje, likovno i muzičko izražavanje i drugi primjereni oblici i forme prenošenja znanja i izgradnje navika kod djece.

 

 

Zadaci

 

Osnovni zadaci vjerskog odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama su:

 • - da se djeci kroz primjerene sadržaje i formu približe i pojasne temeljni vjerski pojmovi: islam, vjera, Bog, Božiji poslanik, Kur'an, dova, i slično;
 • - da se kod djece afirmišu i izgrađuju navike lijepog ponašanja kao što su: pravilno pozdravljanje, međusobno komuniciranje, poštivanje drugih, saradnja, druženje, iskrenost, tačnost, usvajanje higijenskih navika i slično;
 • - razvijanje pravilnog i aktivnog odnosa unutar porodice, vrtića i šire društvene zajednice;
 • - upoznavanje sa duhovnim vrijednostima koje vjera pruža čovjeku;
 • - upoznavanje sa vjerskim objektima;
 • - upoznavanje vjerske tradicije i usvajanje navika vezanih za obilježavanje značajnih vjerskih datuma;
 • - razvijanje samostalnosti i samosvojnosti te adekvatno uključivanje u okruženje u kojem dijete živi.

 

Opća uputstva odgajateljima

 

Osnovni zadatak vjerskog odgojno-obrazovnog rada s mlađom djecom jeste organizovanje odgovarajućih aktivnosti djece u predškolskim ustanovama koji će prvenstveno obezbijediti zaštitu zdravlja i borbu protiv infekcije, pravilan fizički rast i razvoj u zajednici uz sistematski odgoj i obrazovanje. 

Kroz vjerski odgoj djecu treba postepeno navikavati na život i rad u predškolskoj ustanovi u vedroj, razdraganoj i emocionalno stabilnoj sredini, prvenstveno putem zajedničkih igara i zanimanja.

U ovom periodu odgojni akcenat je na zajedničkom životu, poštivanju svojih ali i tuđih želja, te načinima zadovoljavanja potrebe za aktivnošću i zajedničkog pristupa didaktičkim materijalima i igračkama, u čemu vjerski odgoj, idejom iskonskog bratstva (svi ljudi su braća i sestre jer potiču od jednog čovjeka i žene), može dati značajan doprinos pojavi i razvijanju početnih oblika međusobne dječije saradnje.

Kroz aktivnosti vjerskog odgojnog rada djecu treba navikavati na zajednički život u kolektivu i zahtjeve koje on nameće, a koji važi za svu djecu i kojih se, u cilju lične i zajedničke sreće, treba pridržavati.

Putem vjerskog odgoja neophodno je obezbijediti izvršenje konkretnih radnih naloga u vezi s čistoćom, samoposluživanjem i radom u prostorijama, a sve s ciljem razvoja dječije samostalnosti, razvijanja smisla i izvršenja obaveza, što su uvjeti postizanja ličnog i općeg zadovoljstva.

S obzirom da je period od 3. do 6. godine "doba pitanja" što više slušati djecu i njihova pitanja, te prvenstveno kroz razgovor nuditi adekvatne odgovore na njih, čime će se putem vjerskog odgoja dati značajan doprinos razvoju dječijeg govora, sposobnosti logičkog mišljenja i zaključivanja, što su glavna sredstva sposobnosti učenja i intelektualnog razvoja općenito.

Putem igre i razgovora kod djece potencirati bogaćenje predstava i inicirati ih da sve što posmatraju pravilno imenuju, čime se daju kvalitetne osnove razvoju čistog bosanskog jezika. 

Sva nova iskustva iz vjerskog odgoja djeca trebaju sticati u neposrednoj okolini, očiglednim sredstvima i neposrednim kontaktom sa ljudima i događajima. 

Posebno je značajno kroz sve aktivnosti djeci omogućiti priliku da dožive uspjeh koji se mora pohvaliti, čime omogućujemo uspješan razvoj samopouzdanja.         

Realizacija odgojno-obrazovnih sadržaja ovog programa odvija se u primjerenim oblicima i metodama rada za djecu ovog uzrasta, kao što su: osmišljene nenametljive igre, razgovor, pričanje kratkih priča, igrokazi, crtanje, bojenje i korištenje drugih adekvatnih tehnika likovnog izražavanja, horska i recitatorska uvježbavanja, demonstracije, dramatizacije, uvježbavanja, individualno izražavanje i slično.

            Programski sadržaji su dati u optimalnom obimu omogućavajući odgajatelju da od tih sadržaja izdvoji konkretnoj grupi primjereni obim i sačini mjesečne i sedmične planove rada sa odgajanicima. Odgajatelj vrši procjenu potrebnog obima odgojno-obrazovnih sadržaja za svaku grupu pojedinačno u skladu i u korelaciji sa ostalim programima koji se realiziraju u radu sa djecom.

            Za one sadržaje za koje se očekuje da ih djeca upamte, odgajatelj će iznaći nenametljivu formu uvježbavanja i obnavljanja. Npr. E'uzubillu, Bismillu i Rabbi jessir će, nakon obrade, prakticirati s djecom kao uvod u rad i dovu na početku svih narednih susreta; Selam kao način pozdravljanja postat će dio uobičajene prakse pri susretanju vjeroučiteljice i djece; praćenjem ponašanja ili ciljanim razgovorima provjeravat će nivo usvojenosti i ostalih sadržaja i po potrebi na inovativan način vraćati se njima s ciljem usvajanja tih sadržaja.

            Svaki napredak treba adekvatno vrjednovati: pokazati da je on primijećen, istaknuti ga, pohvaliti, nagraditi i na odgovarajući način registrovati. Djeci koja ne ostvare napredak u usvajanju pojedinih sadržaja pružaju se nove prilike, daju novi poticaji, pomaže im se i ohrabruju se ali se nikada ne insistira na usvajanju.

            Realizacija programa se odvija kroz savremene pedagoške i didaktičko-metodičke oblike rada uz puno uvažavanje i afirmaciju odgajanika kao sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

            U realizaciji programskih sadržaja vjeroučiteljica koristi odgovarajuću literaturu koju po potrebi i vlastitoj inicijativi proširuje. Koriste se, takođe, i sva druga pomagala i materijali uobičajeni za realizaciju ostalih programskih sadržaja odgojno-obrazovnog rada u vrtićima.

 

 

 

 

 1. MLAĐA GRUPA (djeca uzrasta od 3,5 do 4,5 godina)

I - VOLIM VRTIĆ - VOLIM VJERONAUKU

 • Vrtić: mjesto igre, učenja i radosnog druženja
 • Muallima, naša dobra prijateljica, voli nas i dobru uči

 

Didaktičke naznake:

 • - Kroz razgovor, igru, pjesmice i zajedničke aktivnosti inicirati razvijanje poticajne i slobodne atmosfere za spontano poludirigirano međusobno upoznavanje, zajedničku igru i zabavu;
 • - Razgovarati o prijateljstvu, svako ima svog prijatelja, svi zajedno smo prijatelji, a muallima je prijateljica svima nama; raditi na uspostavljanju emocionalne veze sa djecom i razvijanju pozitivnog stava prema vjeri;

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Ispoljavanje pozitivnog emotivnog stava prema obdaništu, vršnjacima i vjeri;
 • - Iskazivanje pozitivnog stava prema muallimi;
 • - Prihvatanje vrtića kao druge porodice u kojoj se djeca igraju, uče i zabavljaju;
 • - Razumijevanje značenja prijateljstva;
 • - Razvijanje svijesti da su roditelji zauzeti i da djeca zajedno organizuju zajednički ugodni životni ambijent;

 

 II - ZAJEDNO SMO LJEPŠI I JAČI

 • U vrtiću smo velika porodica - uradimo nešto zabavno
 • Zajedno se igramo i slatkiše dijelimo
 • Volim svoje prijatelje i prijateljice
 • Volim kad me zovu mojim imenom
 • Lijepo je rasti u vjeri

 

Didaktičke naznake:

 • - Razgovarati o porodici i članovima porodice, djeca će nabrajati koliko članova porodice imaju, po mogućnosti donijeti fotografije članova svoje porodice a onda putem razgovora o vrtiću i zajedničkom životu u vrtiću poticati osjetljivost za probleme, pokretljivost u reakcijama za vanjske utiske i doživljaje (otvorenost iskustva), npr.: Roditelji su na poslu, a mi smo zajedno, mi smo jedna velika porodica. U realizaciji ovog sadržaja poslužiti se kreativnim igrama;
 • - Organizovati zajedničko donošenje slatkiša i voća, te zajedničku podjelu uz igru i druženje s ciljem što uspješnije socijalizacije djece i jačanja emocionalnog stava prema vrtiću, vršnjacima i vjeri;
 • - Konkretnim aktivnostima od papira, plastelina, kartona i sl., oblikovati simbol ljubavi - srce, a zatim razgovarati koga volimo (majku, oca, brata, sestru) pokazujući srce koju su sami napravili i tek onda preći na razgovor o ljubavi i prijateljstvu prema drugarima iz vrtića; Na kraju svi od svojih malih srca prave jedno veliko zajedničko srce;
 • - Odgajateljica će uputiti djecu da pronađu omiljenu igračku ili predmet u obdaništu i da mu nadiju ime, a zatim će dijete pred svima predstaviti tu igračku i reći kako se zove ta igračaka kojoj je upravo dalo ime. Pohvaliti svako ime koje djeca dadnu. Nakon toga pokrenuti razgovor o imenima u kome će se kod djece razvijati samopouzdanje i zadovoljstvo, pa i ponos, svojim imenima, a tek onda će glasno reći svoje ime;
 • - Aktivnosti cjeline "Lijepo je rasti u vjeri" osmisliti tako da kod djece proizvede zadovoljstvo i razdraganost koje će voditi vjeroučiteljica.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Prihvatanje vrtića kao druge porodice u kojoj se djeca igraju, uče i zabavljaju;
 • - Razvijanje svijesti da su roditelji zauzeti i da djeca zajedno organizuju zajednički ugodni životni ambijent;
 • - Osposobljenost za modeliranje i oblikovanje srca i jednostavnijih oblika;
 • - Osposobljenost za kominiciranje, saradnju i iznošenje svojih osjećanja;
 • - Ispoljavanje pozitivnog stava prema drugarima u grupi;
 • - Osposobljenost za zajedničko druženje;
 • - Pojava kreativnosti kod djece u nadijevanju imena igračkama;
 • - Naznaka osjećaja sampouzdanja i ponosa svojim imenom, te međusobnog poštovanja, uvažavanja i saradnje;
 • - Prepoznatljiv osjećaj zadovoljstva vrtićem, društvom, vjerom i učestvovanjem u aktivnostima vjerskog odgoja;
 • - Razvijenost svijesti da vjera ne predstavlja samo teret i obaveze, nego i osjećaje sreće i zadovoljstva.

 

III - UČENJA ISLAMA

 • Islam mi je vjera - recitacija
 • Selam je naš pozdrav
 • Učim Bismillah (objasniti značenje i uvježbati kroz igru)
 • Govorim El-Hamdu lillah (objasniti značenje i uvježbati kroz igru)
 • Svjedočim La ilahe illallah (Kelime-i šehadet s prijevodom)

 

Didaktičke naznake:

 • - Kroz razgovor poticati djecu da uočavaju ljepotu, npr.: ljepotu cvijeta, igračke, urednost sobe u vrtiću i sl., a zatim recitovati recitaciju "Islam". U granicama mogućnosti, potaknuti razgovor o značenju riječi "vjera" i na adekvatan način približiti im taj pojam. Zajedno, horski recitovati recitaciju radi razvijanja osjećaja zajedništva;
 • - Poticati i uvažavati sve nove dječije ideje, kombinacije, misli i ostvarenja;
 • - Razgovarati o pozdravu kao ključu međusobne komunikacije. Selam je pozdrav muslimana i nazivanje selama pospješuje zajedničku ljubav i poštovanje. U okviru govora o pozdravu, ukazati da imamo prijatelje i sugrađane koji se pozdravljaju na drugačiji način i da njih nećemo pozdraviti sa selamom, nego sa svima zajedničkim pozdravima (Dobar dan, Zdravo, Ćao i sl.).
 • - Kod odgajanika, u granicama mogućnosti, razvijati osjetljivost za probleme, pokretljivost u reakcijama za vanjske utiske i doživljaje (otvorenost iskustva).
 • - Napraviti odgovarajući igrokaz o pozdravljanju, po mogućnosti iskoristiti lutke.
 • - Učenje Bismille i riječi El-Hamdu lillah obraditi u okviru konkretnih aktivnosti, putem adekvatnih igrica: Bismillu učimo prije jela a El-Hamdu lillah poslije jela, Bismillu prije spavanja a El-Hamdu lillah poslije buđenja, itd.
 • - Nimalo slučajno, nakon Bismille, prve riječi u Kur'anu su upravo El-Hamdu lillahi - Hvala Allahu... U tome je veliki znak i značaj koji treba cijeloga života pridavati tim riječima.
 • - Budući da se niko ne može radovati kao malo dijete, poticati originalnost kao sposobnost davanja neobičnih, rijetkih, udaljenih i duhovitih odgovora. Maksimalno podržati sposobnost davanja novih ideja koje su čak i za samog odgajanika nešto novo.
 • - Konkretnim aktivnostima raditi na pravljenju ključeva, a zatim kroz razgovor djeci ukazati da je Kelime-i-šehadet "ključ islama" i da se njime "otključavaju" vrata islama. Nakon toga prigodnim igricama, igrati se otključavanja vrata, a na kraju aktivnosti horski uvježbati izgovaranje riječi: La ilahe illallah.
 • - Za ovaj period je najvažnije pitanje kontinuiteta, jer će dijete tokom mjeseci otkriti jedinstvenost i slast obraćanja Allahu, dž.š., učenjem Bismille, El-Hamdu lillah i La ilahe illallah, i dr.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - usvojenost znanja o nazivu naše vjere;
 • - uočavanje lijepog i urednosti u svijetu oko nas;
 • - osposobljenost za djelimičnu ili potpunu reprodukciju recitacije;
 • - razvijenost svijesti o potrebi za pozdravom;
 • - usvojenost načina nazivanja selama i odgovora na njega;
 • - poštivanje i uvažavanje pripadnika druge vjeroispovijesti;
 • - sposobnost osjetljivosti za vanjski ambijent i bogatstvo različitosti našeg društva;
 • - svijest o potrebi izgovaranja riječi Bismillah i razvijanje navike izgovaranja tih riječi;
 • - svijest o potrebi izgovaranja riječi El-Hamdu lillah i razvijanje navike izgovaranja tih riječi;
 • - svijest o značaju i značenju riječi La ilahe illallah;
 • - memorisanje riječi Bismillah, El-Hamdu lillah i La ilahe illallah.

 

IV - BOG JE SVE STVORIO

 • Bog je sve stvorio i o svemu brine
 • Bog je lijep i voli ljepotu
 • Bog nas voli i čuva
 • Vjerujemo i volimo našeg Stvoritelja
 • Zahvaljujemo dragom Bogu na darovima

 

Didaktičke naznake:

 • - Kazivanje o Allahu, dž.š., treba biti potpuno spontano, prirodno, bez unaprijed smišljenih riječi i unaprijed programiranih ciljeva, sa kvalitetnim povodom, tako da ga djeca rado prihvate, u njega se uključe, očigledo uživaju i zadive nas svojim idejama i poimanjem Allaha, dž.š.
 • - Bezbroj je prilika u kojima se djetetu može iskazati divljenje savršentvu Allahovog stvaranja svijeta, npr. jutarnji izlazak ili zalazak sunca, ljepota jezera, rijeke, mora, cvijeća, igra leptira, cvrkut ptice, radoznalost djeteta, itd.
 • - U granicama mogućnosti, kod djece razvijati osjećaj za lijepo i naglašavati da je "Bog lijep i da voli ljepotu", kako fizičku, tako i moralnu. Razvijati svijest da su svi ljudi na svoj način lijepi, bez obzira na fizičke i intelektualne razlike. Incirati svijest o inkluziji kao sastavnom dijelu poimanja poruke: "Bog je lijep i voli ljepotu."
 • - Inicirati da dijete ukazane pojave na svoj način prirodno povezuje sa Allahom, dž.š., te da Ga prihvata kao svog Gospodara i Zaštitnika, što će pomoći djetetu da u tim situacijama sasvim spontano počinje osjećati sigurnost, zaštićenost, ljepotu i sjaj, a sve navedeno u djetetu izaziva čuđenje i divljenje, čime polahko naslućuje pojam Božije Uzvišenosti. U takvim situacijama od neprocjenjivog značaja je ukazati djetetu na uzročno-posljedični poredak stvari.
 • - Poticati djecu na stvaralačko mišljenje putem invencija, tj pronalaženja pravog odgovora putem otkrića nečeg novog, ili dolaženje do rezultata.
 • - Iskoristiti činjenicu da djetetu pričinjavaju radost i sitnice koje mi odrasli jedva primjećujemo: cvijeće, jagode, trešnje, lijepo vrijeme, svježina kiše, mala maca, čaša mlijeka i komadić čokolade, majčin glas, očev povratak s posla, itd. Dijete sve to doživljava tokom dana i na svemu tome može zahvaliti Bogu, odnosno dovesti to u vezu s Allahom, dž.š. Ta zahvala može biti iskazana na više načina, a jedan od njih je i izgovor riječi El-Hamdu lillah.
 • - Maksimalno potencirati divergentno mišljenje, tj. pružanja više odgovora na jedno pitanje (zadatak) i alternativno pripremanje rješenja, kao i uočavanje veza i odnosa među pojavama.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Senzibilnost djeteta na pojave i stvorenja u svijetu oko nas;
 • - Sposobnost imenovanja većeg broja predmeta, bića i prirodnih pojava;
 • - Naznaka osjećaja za lijepo i pojava prvih oblika kritičkog mišljenja;
 • - Pojava divergentnog mišljenja;
 • - Uočavanje uzročno-posljedičnog poretka u svijetu i dovođenje istog u vezu s Allahom, dž.š.;
 • - Svijest o Allahovoj, dž.š., ljubavi prema nama, tj. da nas On voli, čuva, pazi i o nama se brine;
 • - Prepoznatljiv pozitivni emocionalni stav prema Allahu, dž.š.;
 • - Navika zahvaljivanja Allahu, dž.š., na Njegovim blagodatima;
 • - Spontano spominjanje Allaha dž.š., u svakodnevnom govoru.

 

V - BUDIMO LIJEPI, ČISTI I UREDNI

 • Kako ćemo biti lijepi, čisti i uredni
 • Moj abdest - moja higijena (uvježbavanje uzimanje abdesta - simbolično kroz igricu)

 

Didaktičke naznake:

 • - Inicirati razvijanje svijesti o tome zašto nam je potrebna higijena (ljepota, čistoća i urednost) te kako ćemo je postići;
 • - Podsjetiti djecu da je "Allah, dž.š., lijep i da voli ljepotu", te da se održavanjem čistoće postiže Allahovo zadovoljstvo;
 • - Nastojati kod odgajanika razviti sposobnost za održavanje lične higijene, korištenje sredstava za ličnu higijenu, uočavanje i procjenjivanje šta je korisno, a šta štetno; nastoji razviti osjećaj za čuvanje, cijenjenje i umjereno trošenje vode;
 • - Sa djecom kroz demonstraciju i igru uvježbati način postizanja čistoće i urednosti, kao i uzimanja abdesta;
 • - Kroz razgovor potaknuti djecu da uoče vanjsku i "unutarnju" čistoću, te razviju svijest o suprotnosti, odnosno nečistoći. Putem razgovora o načinima otklanjanja jedne i druge "nečistoće" kod odgajanika razviti svijest o potrebi uzimanja abdesta koji objedinjuje vanjsku, ali i unutrašnju čistoću.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Naznaka svijesti o ličnoj potrebi za ljepotom, čistoćom i urednošću;
 • - Usvojenost znanja o načinu održavanja lične higijene;
 • - Svijest o povezanosti islama i higijene;
 • - Usvojenost motoričkih pokreta uzimanja abdesta;
 • - Razvijenost navike redovnog održavanja higijene;
 • - Samostalnost u obavljanju higijenskih navika.

 

VI - VOLIM RODITELJE I ONI MENE VOLE

 • Roditelji me vole i brinu se o meni
 • Ja volim svoje roditelje

 

Didaktičke naznake:

 • - Omogućiti djeci pružanje različitih odgovora, shodno svom porodičnom ambijentu, te na taj način poticati razvoj divergentnog mišljenja;
 • - Kod odgajanika razvijati uzajamno potpomaganje, pružanje pažnje, ljubavi i brige; nastojanje da se komunicira blago, nježno, s ljubavlju sa članovima porodice; navikavanje na red i rad; ispunjavanje svojih obaveza; ponašanje po jasno utvrđenim pravilima;
 • - Poticati djecu na uočavanje i postavljanje problema, te navoditi ih na potragu o pronalaženju različitih strategija za njihovo rješavanje;
 • - Crtati članove porodice ili organizovati odgovarajuće igrokaze.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Prepoznatljiv pozitivni emocionalni stav prema roditeljima;
 • - Imenovanje članova porodice;
 • - Svijest o razumijevanju uloge i značaja porodice;
 • - Aktivnost u radu.

 

VII - MUHAMMED, A.S.

 • Majka Amina rađa sina
 • Mi volimo Muhammeda, a.s. (izbor priča iz knjige "Putovanje s oblakom", Isnam Taljić, - prilagođena interpretacija)

 

Didaktičke naznake:

 • - Metodom razgovora utvrditi da li je neko od djece iz vrtića nedavno dobio brata ili sestru, i razgovarati o osjećanjima radovanja "novom djetetu";
 • - Poticati izražajnu fluentnost kao sposobnost razvijanja ideja riječima;
 • - Ponuditi osnovne informacije o Muhammedovom, a.s., rođenju u cilju razvijanja ljubavi prema našem Poslaniku, a.s.;
 • - Odgajateljica komunicira sa djecom; planira, priprema i potiče djecu na kreativan rad; pomaže djeci u kolektivnom, grupnom i individualnom učenju, te procjenjuje njihova individualna postignuća.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Usvojenost znanja o rođenju i djetinjstvu Muhammeda, a.s.;
 • - Usvojenost znanja o roditeljima Muhammeda, a.s.;
 • - Pozitivan emocionalni odnos prema Muhammedu, a.s., i vjeri;
 • - Aktivnost u radu.

 

VIII - DŽAMIJA - KUĆA LIJEPOG DRUŽENJA

 • Upoznajmo džamiju - obilazak džamije
 • Moj prvi crtež džamije

 

Didaktičke naznake:

 • - U dogovoru sa imamom organizovati posjetu džamiji;
 • - Inicirati razvijanje svijesti o kulturi ponašanja prilikom ulaska u džamiju (tiho, čiste odjeće), s ljubavlju i poštovanjem prema Božijoj kući;
 • - Kod odgajanika inicirati razvijanje osjećanja da vole i poštuju vjerske ustanove;
 • - Omogućiti svakom djetetu da dođe do izražaja;
 • - Kroz aktivnosti pokušati razvijati sposobnost redefinisanja, tj. pronalaženja novih funkcija objekata (predmeta) i razvijati sposobnost da se poznati predmeti upotrijebe na nov, do tada nepoznat način, npr. džamija kao vrtić, džamija kao odmaralište, džamija kao mjesto okupljanja ljudi, itd.;
 • - Djeca crtaju džamiju; uz pomoć i vođenje odgajateljice osmišljavaju i realiziraju prikladan igrokaz vezan za pravila ponašanja u džamiji; prikupljaju slike džamija i izrađuju zidni pano;
 • - Fluentnost dječijih ideja, tj. proizvođenje što većeg broja ideja, riječi, odgovora, razloga i dr., staviti u prvi plan;

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Usvojenost znanja o osnovnim dijelovima džamije i njihovoj namjeni;
 • - Sposobnost postavljanja smislenih pitanja i izražavanje svojih interesovanja;
 • - Lijepo ponašanje u džamiji;
 • - Učešće u osmišljavanju i realiziranju igrokaza;
 • - Aktivnost u radu.

 

IX - VOLIM PRIRODU

 • Radujem se proljeću - rađaju se nove biljke i životinje, pčelice traže cvijeće
 • Radujem se ljetu - uživamo u toplini sunčevih zraka
 • Radujem se jeseni - sazrijevaju ukusni plodovi
 • Radujem se zimi - igramo se na bijelom snijegu

 

Didaktičke naznake:

 • - Poticati fluentnost dječijih riječi i izražajnu fluentnost - tj. sposobnost smišljanja novih riječi o godišnjim dobima i radostima koja im ona donose.
 • - Putem aktivnosti vjerskog odgoja poticati originalnost kao sposobnost davanja neobičnih, rijetkih, udaljenih i duhovitih odgovora.
 • - Putem aktivnosti vjerskog odgoja razvijati pozitivno ponašanje u prirodi; razvijanje svijesti o očuvanju životne sredine; razvijanje ekoloških stavova, pozitivnih navika; razvijanje ljubavi prema prirodi i čuvanju okolice;
 • - Konkretnim aktivnostima organizovati akcije uređenja prirodnog ambijenta i izraditi zidnih panoa od prirodnih materijala o zaštiti i čuvanju prirode;

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Postojanje pozitivnog emocionalnog stava prema prirodi;
 • - Sposobnost imenovanja godišnjih doba i najznačjanijih pojava i bića u njima;
 • - Navika čuvanja prirode od bacanja otpadaka;
 • - Svijest o tome da su prirodne ljepote Božije blagodati u kojima treba uživati i na kojima treba zahvaliti Allahu, dž.š.

 

X - DANI POSEBNE RADOSTI

 • Dolazi nam Ramazan
 • Ramazanski bajram - dani radosnog druženja
 • Kurban-bajram - dani darivanja
 • Dolazi nam Nova hidžretska godina
 • Mevlud - dan ruža
 • Dječije pjesmice i ilahije(po izboru)

 

Didaktičke naznake:

 • - Uvažiti činjenicu da djeca više od svih drugih vjerskih obilježja vole blagdane. Bez obzira što oni ne razumiju njihov značaj, ulogu ili povod, što se često "nedolično" ponašaju na blagdanima, činjenica je da djeca s neskrivenim zadovoljstvom u njima učestvuju i na toj činjenici zasnovati razgovor sa djecom i obradu ovih aktivnosti.
 • - Konkretnim aktivnostima razviti ugodnu i veselu atmosferu. Nakon toga razgovarati sa djecom o danima veselja i njihovom odnosu prema tim danima;
 • - Usvojiti znanje o muslimanskim mubarek-danima;
 • - Razvijanje svijesti o humanoj, općeljudskoj i socijalnoj strani mubarek-dana;
 • - Upoznati se sa tradicijom i običajima vezanim za mubarek dane, kao i načinima obilježavanja tih dana.
 • - Djecu animirati na raznolike konkretne aktivnosti poput: izrade čestitki za mubarek-dane; pričanja odabranog bajramskog doživljaja; slušanja i uvježbavanja interpretiranja dječijih pjesmica i ilahija, itd.;
 • - U granicama mogućnosti razvijati stvaralačko mišljenje i ohrabrivati sve pokušaje samostalnog iznalaženja novih pristupa;
 • - Razvijati sposobnost redefinisanja, tj. pronalaženja novih funkcija objekata (predmeta) i razvijati sposobnost da se poznati predmeti upotrijebe na nov, do tada nepoznat način;

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Postojanje pozitivnog emocionalnog stava prema danima posebne radosti;
 • - Usvojenost znanja o muslimanskim mubarek-danima;
 • - Učešće u pripremanju darova i njihovom dijeljenju;
 • - Učešće u zajedničkim aktivnostima;
 • - Aktivnost u radu.

 

 

 

B. STARIJA GRUPA (djeca uzrasta od 4,5 do 5,5 godina)

 

 

I - MOJ VRTIĆ - MOJA VJERONAUKA

 • Moji prijatelji iz vrtića

 

Didaktičke naznake:

 • - Kroz razgovor, igru, pjesmice i zajedničke aktivnosti inicirati razvijanje poticajne i slobodne atmosfere za spontano međusobno upoznavanje, zajedničku igru i zabavu u cilju potpunije socijalizacije odgajanika u njihovoj grupi.
 • - Razgovarati o prijateljstvu, svako ima svog prijatelja, svi zajedno smo prijatelji, raditi na uspostavljanju emocionalne veze sa djecom i razvijanju pozitivnog stava prema vjeri;

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Pozitivan odnos prema svim vršnjacima i prevencija "socijalnog isključivanja" pojedinih odgajanika;
 • - Pozitivan emocionalni stav prem vjeri;
 • - Usvojenost tehnike međusobnog upoznavanja;
 • - Zajedničko učešće u igri i aktivnostima.

 

 

II - NAŠA VJERA - ISLAM

 • o Istine moje vjere: Allah, dž.š., je Stvoritelj svega
 • o Kur'an je Božija knjiga
 • o Allah, dž.š., nas je stvorio lijepim i dobrim
 • o Allah nas voli, čuva i nagrađuje
 • o Širimo dobro među nama: „Lijepa riječ je kao lijepo drvo..."
 • o Posjeta džamiji - ružičnjaku islama

Didaktičke naznake:

 • - Zajedničkim aktivnostima sa djecom praviti neke manje predmete, a zatim razgovarati o tome šta su napravili. Nakon toga preći na pitanja: "Ko je 'napravio - stvorio' nebo iznad nas?", "Ko upravlja vjetrovima i oblacima?" Sa djecom doći do zaključka da je sve što postoji morao neko 'napraviti - stvoriti' i ukazati im da je veliku zemlju i prostrano nebo mogao stvoriti samo neko ko je izuzetno moćan i snažan, ali i izuzetno lijep i plemenit. Potencirati svijest da lijepe stvari stvara samo onaj ko je lijep.
 • - Pokazivanjem crteža ili fotografija drugih bića kroz razgovor ukazati djeci da je čovjek najljepše Božije djelo na zemlji i da nas Bog mnogo voli. Kod djece potencirati njihov odnos prema omiljenoj igrački, koliko je vole i paze i ukazati da nas Bog mnogo više od toga voli i čuva od svega što ne valja i što nije u redu.
 • - Kroz razgovor inicirati razvijanje svijesti da nas je Allah, dž.š., sve stvorio lijepim, kao dobre ljude. Potencirati razvoj samopouzdanja djeteta u svoju fizičku ljepotu, kao i u duhovnu opredijeljenost ka dobru.
 • - Dijete stiče sigurnu spoznaju da ga ne vole samo njegovi roditelji, nego i Allah, dž.š.
 • - Potencirati uočavanje veza i odnosa među pojavama.
 • - Kroz razgovor sa djecom doći do razumijevanja pojma knjige, otkriti šta se u njima nalazi, a zatim razgovarati o Kur'anu kao Allahovoj knjizi koja je ljudima dostavljena kao uputa i milost.
 • - Razvijati sposobnost sintetiziranja i jednostavnog elaboriranja.
 • - Kod odgajanika poticati fleksibilnost mišljenja, tj. promjenu mišljenja u toku rješavanja problema bez nametanja bilo kojeg od stavova.
 • - Kroz igricu i međusobnu razmjenu poklona potaknuti djecu na razgovaraju o odnosu prema onome ko nas daruje i ko nas voli. Potencirati razvoj svijesti da nam je Bog dao mnogo darova: ljepotu, roditelje, pamet, zdravlje i sl., te da nas mnogo voli i da zato i mi mnogo volimo Njega. Ponoviti da je Bog izuzetno lijep, mnogo ljepši od Sunca čija ljepota je tolika da se ne može gledati u nju, a koja nam daje da vidimo boje i ostale ljepote, jer po mraku nema boja.
 • - Kroz lekciju "Lijepa riječ je kao lijepo drvo", potencirati podizanje kvaliteta međusobne komunikacije. Potencirati pitanje pozdrava, uljudnog obraćanja, kulture dijaloga i dijeljenja komplimenata.
 • - Sa obližnjim imamom dogovoriti i organizovati posjetu džamiji i napraviti poređenje između džamije i ružičnjaka - jer iz njih dolazi samo ljepota i ugođaj.
 • - Inicirati razvijanje svijesti o kulturi ponašanja prilikom ulaska u džamiju (tiho, čiste odjeće), s ljubavlju i poštovanjem prema Božijoj kući te kroz održavanje higijene razvijati osjećaj i svijest o čistoći;

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Usvojenost znanja o Allahu koji je stvorio sve što postoji, Koji je izuzetno snažan i moćan (nema niko moćniji od Njega), Koji je izuzetno lijep, jer najljepše prizore i stvari ovog svijeta je On stvorio, i Koji je stvorio i nas i Koji nas izuzetno voli;
 • - Razvijenost samopouzdanja u svoj izgled i plemenitu prirodu;
 • - Naznaka dječije svijesti da ih Allah, dž.š., bezrezervno voli, da se brine o njima;
 • - Razvijenost sigurnosti u Božiju ljubav i Božiju naklonost;
 • - Pojava kritičkog mišljenja kroz uočavanje lijepog i urednosti u svijetu oko nas;
 • - Osposobljenost za lijepu međusobnu komunikaciju i saradnju;
 • - Umijeće dijeljenja komplimenata;
 • - Usvajanje znanja o obilježjima džamije, kao i vrijednosti i koristi koje ona promoviše;
 • - Aktivnost u razgovorima.

 

 

III - DOVE DJECE MALE

 • o Dova je zahvala i molba Allahu, dž.š.
 • o Allah čuje srce koje moli
 • o Dragom Allahu se molimo za sebe, svoju porodicu i sve ljude (uz recitaciju ''Dova djece male'')
 • o Hoću da me Allah čuva: učim E'uzubillu i Bismillu (s prijevodom)
 • o Često učim dovu: Rabbi jessir (s prijevodom)
 • o Kazivanje riječi ''Ako Bog da''

Didaktičke naznake:

 • - Do pojma dove i zahvale Allahu, dž.š., doći putem krajnje jednostavnih i smislenih poticaja iz svakodnevnog govora. Riječi dove i zahvale Allahu, dž.š., moraju biti potpuno razumljive, kako po svojoj formi, tako i po svom značenju.
 • - Kod djece inicirati svijest da nas Allah, dž.š., mnogo voli i da voli kad Mu se mi obraćamo.
 • - Poticati originalnost kao sposobnost davanja neobičnih, rijetkih, udaljenih i neobičnih odgovora. Maksimalno podržati sposobnost davanja novih ideja za obraćanje Allahu, dž.š., koje su čak i za samog odgajanika nove.
 • - Razgovorom sa djecom doći do zaključka da živimo u društvu zajedno sa drugim ljudima i da se puna sreća postiže tek kada obuhvati sve ljude, inače kako mi možemo biti sretni i veseli dok nam je komšija gladan i sl.
 • - Kroz razgovor i igrokazukazati na značajne momente kada se treba učiti E'uzubillu i Bismillu, a zatim kroz igrice i zajedničke aktivnosti razvijati ta znanja.
 • - Odgajateljica treba biti krajnje suptilna u pojašnjenju značenja E'uzubille da im nehotično ne bi ulila strahove od "nepoznatog" šejtana, koji bi se automatizmom prošili na sve nepoznate objekte. Cilj učenja E'uzubille i Bismille na ovom uzrastu je razvijanje svijesti kod odgajanika da nam te riječi ulivaju dodatnu sigurnost u Allahovu ljubav, naklonost i zaštitu, a ne razvijanje osjećaja straha od nevidljivih i nepoznatih bića i pojava.
 • - Kroz igrokaze razviti pojam teških i lahkih stvari i tek nakon toga preći na usvajanje dove: Rabbi jessir i njenog značenja.
 • - Inicirati kod djece uočavanje veza i odnosa među pojavama i potencirati svijest da Allah, dž.š., svime upravlja i da voli da Ga spomenemo u svakom poslu.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Naznaka svijesti o potrebi za dovom kao zahvalom i molbom Allahu, dž.š. Potencirati svijest da Allahu, dž.š., zahvaljujemo na mnogobrojnim blagodatima, kao i da Ga molimo za naše želje i potrebe;
 • - Naznaka svijesti da je Allah, dž.š., svemogući Gospodar koji rado sluša srce koje Mu se obraća;
 • - Svijest o čovjeku kao društvenom biću i povezanosti lične sreće sa srećom ljudi oko nas;
 • - Razvijenost uvjerenja da Allah, dž.š., daruje snagu i moć i da Allah rado čuva i štiti one koji Mu se obraćaju za pomoć i zaštitu;
 • - Pravilnost učenja E'uzubille i Bismille;
 • - Razvijenost osjećaja da svaku novu aktivnost počinjemo Božijim imenom i učenjem dove Rabbi jessir;
 • - Uvježbanost pravilnog izgovora i pravilno učenje dove Rabbi jessir s prijevodom
 • - Aktivnost u radu.

 

IV - VOLIMO MUHAMMEDA I SVE POSLANIKE, A.S.

 • o Adem a.s. - Prvi čovjek i prvi Poslanik
 • o Nuh, a.s., i njegova lađa
 • o Junus, a.s., - čovjek i riba
 • o Ibrahim, a.s., - dijete musliman (priča o Ibrahimovom, a.s., djetinjstvu)
 • o Ismail, a.s. - vrijedno pomaže svome ocu da sagradi Kabu (priča)
 • o Muhammed, a.s. - dijete koje svi vole (izbor priča iz knjige "Putovanje s oblakom", Isnam Taljić, od priče "Beduin i abdest" do kraja knjige)

Didaktičke naznake:

 • - U okviru ovih aktivnosti odgajateljica komunicira sa djecom; planira, priprema i potiče djecu na kreativan rad; pomaže djeci u kolektivnom, grupnom i individualnom učenju, te procjenjuje njihova individualna postignuća;
 • - Kroz adekvatne priče i obraditi kazivanja o Božijim poslanicima, vodeći računa o primjerenosti sadržaja dječijem uzrastu;
 • - Cilj ove tematske cjeline je razvijanje ljubavi prema svim Božijim poslanicima i posebno prema posljednjem Poslaniku, Muhammedu, a.s.;
 • - Shodno mogućnostima poticati samostalno uočavanje i formuliranje problema, iznošenje vlastitih sudova, mišljenja i zaključaka;
 • - Maksimalno potencirati divergentno mišljenje, tj. pružanja više odgovora na jedno pitanje (zadatak) i alternativno pripremanje rješenja;

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Usvojenost znanja o imenima Božijih poslanika i najznačajnijim dešavanjima iz njihovog života;
 • - Usvojenost znanja o rođenju i djetinjstvu Muhammeda, a.s.;
 • - Razvijena pažnja i pozitivan emocionalni stav prema Božijim poslanicima;
 • - Aktivnost u radu.

 

V - VOLIM I ČUVAM PRIRODU

 • o Božije blagodati u prirodi (zrak, svjetlost, voda, hrana, pčele, cvijeće...)
 • o Mi volimo i čuvamo prirodu
 • o Musliman se lijepo odnosi prema životinjama

Didaktičke naznake:

 • - Inicirati usvojanje saznanja o prirodi kao Božijem stvorenju i Božijoj blagodati, imenovati prirodna bogatstava; razvijanje svijesti o tome da je prirodno bogatstvo dato čovjeku na korištenje, te saznanje da čuvanjem prirode iskazuju svoju ljubav prema Stvoritelju;
 • - Konkretnim aktivnostima razvijati pozitivan odnos prema prirodi;
 • - Cilj tematske cjeline je razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi; razvijanje svijesti o očuvanju životne sredine; razvijanje ekoloških stavova, pozitivnih navika; razvijanje ljubavi prema prirodi i čuvanju okolice;
 • - Fluentnost dječijih ideja, tj. proizvođenje što većeg broja ideja, riječi, odgovora, procesa i dr., staviti u prvi plan;
 • - Kod odgajanika, u granicama mogućnosti, razvijati osjetljivost za probleme, pokretljivost u reakcijama za vanjske utiske i doživljaje (otvorenost iskustva).

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Pozitivan stav o prirodi i prepoznatljiva ekološka svijest kod djece;
 • - Imenovanje bića i prirodnih pojava;
 • - Uočavanje osnovnih obilježja bića, predmeta i pojava;
 • - Navika bacanja otpadaka u korpu za otpatke;
 • - Lijep odnos prema živim bićima.

 

VI - MOJE PONAŠANJE

 • o Volim roditelje i rado im pomažem
 • o Čistoća je pola zdravlja, čistoća je dio vjere
 • o Naš Poslanik, a.s., je rekao: ''Poštuj hljeb (hranu)''.
 • o Ne trebamo uzimati tuđe stvari bez pitanja
 • o Strpljivošću do uspjeha
 • o Allah mnogo voli one koji su blagi, dobri i pošteni
 • o Niko ne voli ohole i hvalisavce
 • o Moj komšiluk - poštivanje komšija, odraslih i starih osoba

Didaktičke naznake:

 • - Putem razgovora i odgovarajućih igrokaza kod djece razvijati uzajamno potpomaganje, pružanje pažnje, ljubavi i brige; nastojanje da se komunicira blago, nježno, s ljubavlju sa članovima porodice; navikavanje na red i rad; ispunjavanje svojih obaveza; ponašanje po jasno utvrđenim pravilima;
 • - Inicirati razvijanje svijesti o tome da je čistoća uvjet zdravlja ali i uvet vjere, te da Allah voli čiste i uredne;
 • - Inicirati razvijanje pozitivnih navika, ponašanja u skladu sa higijenom, te razvijanje svijesti kod odgajanika radi izgradnje vlastitog pozitivnog stava o čistoći;
 • - Inicirati odgovornost prema hrani kao jednoj od najvažnijih Božijih blagodati.
 • - Kod odgajanika, u granicama mogućnosti, razvijati osjetljivost za probleme, pokretljivost u reakcijama za vanjske utiske i doživljaje (otvorenost iskustva);
 • - Kod odgajanika razvijati poštivanje tuđe privatnosti i inicirati razvoj odgovorne demokratske svijesti;
 • - Voditi računa o afirmaciji individualnih potencijala i stvaralačkih dispozicija, te približiti djeci pojmove pozitivnih ličnih osobina: strpljivosti, blagosti, dobrote i poštenja, te čuvanje od negativnih osobina poput: oholosti i hvalisavosti;
 • - Inicirati razvijanje svijesti o obavezi poštovanja, poslušnosti i međusobne ljubavi i povjerenja prema komšijama, odraslim i starijim osobama iz našeg okruženja.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Pozitivan emcionalni stav djeteta prema roditeljima i naznaka svijesti da i ono ima svoje obaveze unutar porodice;
 • - Svijest o potrebi za čistoćom i njenoj povezanosti sa vjerom;
 • - Čvrsto usvojena navika održavanja lične higijene;
 • - Odgovornost prema hrani;
 • - Svijest o potrebi za privatnošću i razvijanje navika pitanja za tuđe stvari, prije nego ih uzmemo;
 • - Prepoznavanje pozitivnih osobina kod djece poput: strpljivosti, blagosti, dobrote i poštenja;
 • - Prepoznavanje loših i negativnih osobina: oholosti i hvalisavosti, te suzdržavanje od istih;
 • - Naznaka svijesti o potrebi poštivanja komšija, odraslih i starih osoba;
 • - Kod odgajanika poticati fleksibilnost mišljenja, tj. promjenu mišljenja u toku rješavanja problema bez nametanja bilo kojeg od stavova, te omogućiti djeci pružanje različitih odgovora, te na taj način poticati razvoj divergentnog mišljenja;

 

VII - VESELI DJEČIJI BLAGDANI

 • o Mevlud - rođendan Muhammeda, a.s. (dan ruža i dječije radosti)
 • o Bajramluci i bajramski paketići - kako obradovati drage osobe
 • o Nova hidžretska godina - dan dječije pjesme, igre i veselja (Uz ilahiju Talea-l-bedru 'alejna)

Didaktičke naznake:

 • - Kroz usvojanje znanje o rođenju i djetinjstvu Muhammeda, a.s., razvijati ljubav prema našem Poslaniku, a.s.;
 • - Usvojiti znanje o mubarek-danima, o tome kako se čestita Bajram; kako se Bajram obilježava;
 • - Inicirati razvijanje svijesti o humanoj, općeljudskoj i socijalnoj strani Bajrama; održavanje tradicije i običaja te razvijanje ljubavi prema darivanju dragih osoba;
 • - Konkretnim aktivnostima raditi na izradi čestitki i poklona za mubarek-dane;
 • - U granicama mogućnosti poticati sposobnost anticipacije, tj. predviđanja posljedica i mogućih odgovora u bliskoj budućnosti.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Usvojenost znanja o roditeljima i rođenju Muhammeda, a.s.;
 • - Pozitivan emocionalni stav prema Božijem poslaniku, Muhammedu, a.s.;
 • - Usvojenost znanja o mubarek-danima, načinu obilježavanja i čestitanja;
 • - Naznaka svijesti o ljepoti darivanja dragih osoba i navika darivanja istih;
 • - Naznaka svijesti o potrebi pomaganja siromašnim i nemoćnim;
 • - Sposobnost izrade čestitki i pakovanja prigodnih poklona dragim osobama za mubarek-dane;
 • - Aktivno učešće u radovanju i aktivnostima vezanim za mubarek-dane.

 

VIII - BOGATSTVO RAZNOLIKOSTI

 • o Naše komšije nemuslimani i njihovi vjerski objekti
 • o Naši drugari vole i slave svoje blagdane: Božić, Uskrs, Pasha

Didaktičke naznake:

 • - Incirati razvijanje svijesti da živimo zajedno sa ljudima koji imaju drugačija uvjerenja i vjerovanja i potrebi za uvažavanjem tuđeg mišljenja i razvoju tolerancije;
 • - Putem prigodnih fotografija ili filmova informirati djecu o izgledu vjerskih objekata drugih vjeroispovijesti.
 • - Usvajanje znanja o načinu pozdravljanja ljudi drugačijih uvjerenja te o načinu čestitanja njihovih blagdana;
 • - Kod odgajanika, u granicama mogućnosti, razvijati osjetljivost za drugačije pristupe, sposobnost diveregentnog mišljenja, fluentnost riječi i ideja, te uočavanje veza i odnosa među ljudima, vjerskim objektima i pojavama.

 

Parametri deskriptivne evaluacije:

 • - Svijest da živimo u multikulturalnom društvo koje se može ponositi svojom raznolikošću;
 • - Usvojenost znanja o postojanju drugih vjera (kršćanstva i Judeizma) čiji pripadnici žive zajedno sa nama;
 • - Usvojenost znanja o blagdanima drugih vjera i načinima čestitanja tih blagdana.

 

 

FAKULTATIVO:

(Samo za one koji pokazuju veći nivo interesovanja i moć memorisanja)

 1. Najbolja dova: Fatiha (s prijevodom)
 2. Allah voli iskrene: učimo suru Ihlas (s prijevodom)
 3. Pomoć uvijek dolazi od Allaha: učimo suru Nasr (s prijevodom)
 4. Vjerovati i činiti dobro: učimo suru 'Asr (s prijevodom)
 5. Mnogo dobro, sura Kevser (s prijevodom)
 6. Nabrajanje imanskih šarta
 7. Nabrajanje islamskih šarta
 8. Et-Tehijjatu, Salavati, Dove i Selam

 

 

LITERATURA

 

 • - Ahmet Muminović, Babo, došao ramazan,El-Kalem, Sarajevo, 2003.
 • - Ahmet Muminović, Babo, šta je to Kur'an, El-Kalem, Sarajevo, 2000.
 • - Ghulam Sarwar, Islam za najmlađe, Letra, Sarajevo, 1997.
 • - Godišnja doba, (bojanka) Novi Kevser d.o.o., Sarajevo
 • - Ibrahim Begović, Islamski običaji (Djeca u muslimanskoj porodici), El-Kalem, Sarajevo, 2002.
 • - Isnam Taljić, Putovanje s oblakom (Mi volimo Muhammeda), Bosna T., Sarajevo, 2007.
 • - Kevserko, mjesečni list za najmlađe, Novi Kevser d.o.o., Sarajevo
 • - Kur'anske priče za djecu; Libris
 • - Mesnevija za djecu I i II;, M. Shahipour; Elementum 2007.
 • - Moj dan,(bojanka) Novi Kevser d.o.o., Sarajevo
 • - Naši bajrami, (bojanka) Novi Kevser d.o.o., Sarajevo
 • - Priče sa Istoka; Hamidović, 2007.
 • - Selçuk Yildirim, Majko, pričaj mi o Allahu, Bookline d.o.o., El-Kelimeh, Sarajevo 2005.
 • - Senka Bešlić Hajrić Priče za moju djecu;

 

 

STRUČNI KADAR

Profil i stručna sprema vjerskih odgajatelja:

   - VSS, profesorice islamske vjeronauke, svršenice Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i islamskih pedagoških fakulteta u BiH

 • - VSS, profesorice predškolskog odgoja i obrazovanja, svršenice Fakulteta za predškolski odgoj i obrazovanje uz prethodno završenu medresu

 

Uvjet za zapošljavanje:

 

Saglasnost nadležnog organa/službe Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Uvjet za rad:

 

Kontinuirana stručna edukacija putem seminara organizovanih u odgovarajućim naučnim i stručnim institucijama.

 

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH