Vjeronauka

Vjeronauka u zakonskoj regulativi

VJERONAUKA U ZAKONSKOJ REGULATIVI 

IZVODI IZ MEĐUNARODNIH PRAVNIH AKATA KOJI

TRETIRAJU PRAVO NA VRSTU (SPECIFIČNOSTI) EDUKACIJE U ŠKOLSKOM SISTEMU

 

    Generalna skupština UN

    Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Član 18. stav 4.

 

    Države članice ovog Pakta obavezuju se da poštuju slobodu roditelja, a u datom slučaju zakonitih staratelja, da osiguraju svojoj djeci ono vjersko i moralno obrazovanje koje je u skladu sa njihovim vlastitim uvjerenjem.

 

    Generalna skupština UN

    Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,

Član 13. stav 3.

    Države članice ovog Pakta obavezuju se da poštuju slobodu roditelja i, u datom slučaju, zakonskih staratelja, ... da osiguraju vjersko i moralno odgajanje djece prema svojim vlastitim uvjerenjima.

 

 

    Evropska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Član 9. i 14., Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Prvi protokol")

Član 2.

    Niko ne može biti lišen prava na obrazovanje. U vršenju svih svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da osigura takvo obrazovanje i nastavu koji su u skladu sa njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjem.

 

IZVODI IZ ZAKONSKE REGULATIVE U BOSNI I HERCEGOVINI

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

Odredbe o ljduskim pravima i temeljnim slobodama

 

Član II, Ljudska prava i osnovne slobode, Stav 1.

    Bosna i Hercegovina i oba entiteta će osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih parava i osnovnih sloboda. 2. Prava i slobode izloženi u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te njenim protokoliima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

Član II, Ljudska prava i osnovne slobode, Stav 6.

    Bosna i Hercegovina, i svi sudovi, ustanove, organi vlasti, te organi kojima posredno rukovode entiteti ili koji djeluju unutar entiteta, podvrgnuti su, odnosno primjenjuju ljudska prava i osnovne slobode na koje je ukazano u stavu 2.

 

IZVODI IZ OKVIRNOG ZAKONA

O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU

U BOSNI I HERCEGOVINI

 

(Usvojen 1. jula 2003. godine, Službeni glasnik BiH, broj 18/03)

 

Član 9.

    Škola će unapređivati i štititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga.

    Imajući na umu različitost ubjeđenja/vjerovanja u BiH, učenici će pohađati časove vjeronauke samo ako su u skladu s njihovim ubjeđenjem ili ubjeđenjima njihovih roditelja.

    Škola ne može poduzimati bilo kakve mjere i aktivnosti  kojima bi se ograničavala sloboda izražavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugačijih vjerskih uvjerenja.

    Učenici koji ne žele pohađati vjeronauku neće ni na koji način biti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na druge učenike.

 

Član 59. Stav 3.

    Svi zakoni u entitetima, kantonima i Brčko Distriktu BiH, kao i drugi odgovarajući propisi iz oblasti obrazovanja uskladit će se s odredbama ovog zakona, najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

 

ZAKON O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU

CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

(Službeni glasnik BiH, broj 5/2004. od 9.3.2004., stupio na snagu 17.3.2004. godine)

 

Član. 4. Stav 1.

    ...Svako ima pravo na vjeronauku, koju će vršiti samo osobe koje na tu službu imenuje službeno tijelo ili predstavnik njegove crkve ili vjerske zajednice, kako u vjerskim ustanovama tako u javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama i višim nivoima obrazovanja što će se regulirati posebnim propisima.

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH