Vjeronauka

Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH

Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 16. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 11. i 30. oktobra 2007. godine, i na 9. sjednici Doma naroda, održanoj 29. oktobra 2007. godine, usvojila je 

 

ZAKON

O AGENCIJI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

 

 

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE 

 

Član 1.

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom osniva se Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), uređuje njen pravni status, organizacija, nadležnosti, način uspostavljanja i nadležnosti stručnih i rukovodnih tijela, finansiranje i druga pitanja u vezi sa radom Agencije. 

 

DIO DRUGI - STATUS I ORGANIZACIJA AGENCIJE 

 

Član 2.

(Status i sjedište Agencije)

(1)    Agencija ima status samostalne upravne organizacije koja ima svojstvo pravnog lica. 

(2)    Agencija ima pečat i štambilj u skladu sa zakonom. 

(3)    Savjet ministara Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom odrediti sjedište Agencije. 

 

Član 3.

(Osnivanje područnih jedinica)

(1)    Osim sjedišta, Agencija osniva i područne jedinice. 

(2)    Savjet ministara Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom odrediti sjedišta područnih jedinica Agencije. 

 

DIO TREĆI - NADLEŽNOSTI AGENCIJE 

 

Član 4.

(Uspostavljanje standarda u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju)

Agencija je nadležna za uspostavljanje standarda znanja, ocjenjivanje postignutih rezultata i razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, i za druge stručne poslove u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta koji su određeni posebnim zakonima i drugim propisima. 

Član 5.

(Uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanja)

U oblasti uspostavljanja standarda znanja i ocjenjivanja postignutih rezultata, u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, i za druge stručne poslove u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta obrazovanja, Agencija je nadležna za: 

a)    ustanovljavanje standarda znanja učenika i ocjenjivanje postignutih rezultata, 

b)    sprovođenje istraživanja s ciljem ocjenjivanja razvoja standarda znanja učenika, ocjenjivanje postignutih rezultata i objavljivanje rezultata istraživanja, 

c)    davanje savjeta nadležnim obrazovnim vlastima u vezi sa pitanjima propisanih standarda znanja i njihove primjene, 

d)    ustanovljavanje i vođenje mehanizama izvještavanja o stanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima, 

e)    sakupljanje, objedinjavanje, obrađivanje i objavljivanje podataka o kvalitetu i kvantitetu znanja, 

f)    sprovođenje eksternog ocjenjivanja, 

g)    davanje smjernica za sprovođenje programa obuke za nastavnike i stručne saradnika iz oblasti standarda znanja i eksternog ocjenjivanja, 

h)    uspostavljanje kontakata sa tijelima koja imaju slične funkcije u drugim zemljama kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama s ciljem usklađivanja propisanih standarda u obrazovanju, 

i)    pružanje pomoći prilikom priznavanja domaćih svjedočanstava i diploma u drugim zemljama, kao i u priznavanju stranih svjedočanstava i diploma u Bosni i Hercegovini, 

j)    sprovođenje drugih aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem i primjenom standarda znanja i ocjenjivanja. 

Član 6.

(Razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa)

U oblasti razvoja zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, Agencija je nadležna za: 

a)    praćenje implementacije zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, 

b)    praćenje, evaluaciju, usavršavanje i razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, u skladu sa standardima utvrđenim Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03), 

c)    ostvarivanje saradnje sa pedagoškim zavodima i drugim institucijama za podršku, modernizaciju i razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, 

d)    davanje savjeta nadležnim obrazovnim vlastima o izradi i implementaciji novih programskih sadržaja (silabusa), 

e)    davanje smjernica za pripremu programa za sprovođenje obuke nastavnika i drugih obrazovnih stručnjaka u primjeni nastavnog plana i programa, 

f)    saradnju sa Komisijom za izradu nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave iz grupe tzv. "nacionalnih predmeta" za učenike osnovnih i srednjih škola - državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu, 

g)    sprovođenje drugih aktivnosti u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima koji se odnose na standarde u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. 

 

DIO ČETVRTI - STRUČNA I RUKOVODNA TIJELA AGENCIJE 

 

GLAVA I - STRUČNO TIJELO AGENCIJE 

 

Član 7.

(Odbor Agencije)

(1)    Odbor Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (u daljnjem tekstu: Odbor) stručno je tijelo koje se uspostavlja u okviru Agencije. 

(2)    Odbor ima sedam članova, i to po dva iz svakog kostitutivnog naroda i jednog člana iz reda ostalih. 

(3)    Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisuje javni konkurs za izbor članova Odbora i objedinjenu listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove daje na mišljenje Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini. 

(4)    Odbor imenuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine. 

(5)    U radu Odbora učestvuje predstavnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine bez prava glasa. 

(6)    Članovi Odbora imenuju se na mandat od tri godine. 

 

Član 8.

(Način rada i podzakonski akti Odbora)

(1)    Odbor odluke donosi u skladu sa ovim zakonom. 

(2)    Ostala pitanja u vezi sa načinom rada Odbora uređuju se Poslovnikom o radu Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (u daljnjem tekstu: Poslovnik o radu). 

(3)    Članovi Odbora biraju između sebe predsjedavajućeg Odbora, i to na mandat od jedne godine, u skladu sa Poslovnikom o radu. 

(4)    Odbor o svim pitanjima odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova, s tim da se u većini glasova nalazi po jedan glas predstavnika konstitutivnih naroda. 

 

Član 9.

(Razrješenje Odbora)

(1)    Ukoliko ocijeni da Odbor ne ostvaruje svoju funkciju, i prije isteka mandata na koji je Odbor imenovan, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine može predložiti Savjetu ministara Bosne i Hercegovine razrješenje Odbora, odnosno pojedinog člana Odbora. 

(2)    O predlogu za razrješenje članova ili člana Odbora pribavlja se mišljenje Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini. 

 

 

 

Član 10.

(Nadležnost Odbora)

Odbor ima nadležnost da: 

a)    uspostavlja standarde znanja učenika i ocjenjivanja postignutih rezultata, 

b)    odobrava zajedničko jezgro nastavnih planova i programa osnovnog i srednjeg obrazovanja i objavljuje ga u "Službenom glasniku BiH", 

c)    daje savjete, tumačenja i preporuke nadležnim obrazovnim vlastima u pitanjima iz svoje nadležnosti, 

d)    ustanovljava i vodi mehanizme informisanja i izvještavanja o pitanjima iz svoje nadležnosti, 

e)    razmatra sprovedena istraživanja iz djelokruga Agencije i objavljuje rezultate istraživanja, 

f)    uspostavlja i ostvaruje kontakte sa tijelima koja imaju slične funkcije u drugim zemljama kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama s ciljem da propisani obrazovni standardi u Bosni i Hercegovini budu uporedivi sa standardima evropskih zemalja, 

g)    donosi smjernice za sprovođenje programa obuke nastavnika i stručnih saradnika. 

 

 

GLAVA II - RUKOVOĐENJE AGENCIJOM 

 

Član 11.

(Direktor Agencije)

(1)    Agencijom rukovodi direktor imenovan u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 37/03). Direktor ima dva zamjenika, koji su rukovodioci područnih jedinica i imenuju se na isti način. 

(2)    Direktora Agencije i zamjenike direktora imenuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine na period od četiri godine. 

(3)    Direktori i zamjenici direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. 

(4)    Direktor Agencije za svoj rad i rad Agencije u cjelini odgovara Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. 

Član 12.

(Nadležnosti direktora)

Direktor Agencije: 

a)    rukovodi i usmjerava obavljanje poslova u nadležnosti Agencije; 

b)    odgovoran je za sprovođenje odluka Odbora i drugih nadležnih organa; 

c)    priprema materijale o kojima raspravlja i odlučuje Odbor; 

d)    priprema plan rada Agencije i podnosi izvještaj o radu; 

e)    priprema finansijski plan Agencije i podnosi finansijski izvještaj; 

f)    u skladu sa zakonom, odgovoran je za pitanja radnih odnosa; 

g)    ostvaruje neophodnu saradnju sa nadležnim obrazovnim vlastima u entitetima, kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine; 

h)    podnosi Savjetu ministara Bosne i Hercegovine godišnji izvještaj o radu; 

i)    obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, te aktima Agencije. 

 

Član 13.

(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije)

(1)    Direktor Agencije, uz konsultacije sa rukovodiocima područnih jedinica, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, uz prethodnu saglasnost Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. 

(2)    Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji obavezno definiše nadležnosti područnih jedinica. 

 

DIO PETI - FINANSIRANJE 

 

Član 14.

(Finansiranje i samofinansiranje Agencije)

(1)    Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se u Buxetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine od 01.01.2007. godine. 

(2)    Agencija može imati sopstvene prihode i prihode iz drugih izvora. 

 

DIO ŠESTI - NADZOR 

Član 15.

(Nadzor)

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 

 

 

DIO SEDMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 16.

(Prestanak rada Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku)

(1)    Prestanak rada, preuzimanje arhive, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku (u daljnjem tekstu: Agencija za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju BiH i Republiku Srpsku) regulisaće se Sporazumom koji će zaključiti Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske. 

(2)    Postupak zaključivanja Sporazuma iz stava (1) ovog člana sprovodi se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

 

Član 17.

(Usklađivanje propisa)

(1)    Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe čl. 46, 47. i 48. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03). 

(2)    U skladu sa ovim zakonom, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona vlade entiteta će staviti van snage Odluku o osnivanju Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju BiH i Republiku Srpsku ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/00), i Odluku o osnivanju Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju BiH i Republiku Srpsku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 42/01). 

Član 18.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

 

 

PSBiH, broj 123/07
30. oktobra 2007. godine
Sarajevo 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
dr Milorad Živković, s. r. 

 

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Ilija Filipović, s. r. 

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH